ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 7 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 13 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 14 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 17 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 21 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 22 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 23 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 24 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 25 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 31 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 33 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 34 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 35 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 37 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 38 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 39 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 40 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 41 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 42 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 43 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 44 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 45 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 46 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 47 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 48 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 49 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 50 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 51 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 52 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 53 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 54 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 57 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 58 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 60 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 62 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 63 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 64 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 66 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 67 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 68 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 72 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 73 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 75 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 77 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 79 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 80 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 81 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 82 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 88 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 89 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 91 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 92 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 94 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 96 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 97 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 99 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 100 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 101 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 102 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 104 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 105 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 106 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 107 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 108 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 109 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 110 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 111 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 114 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 116 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 117 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 118 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 119 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 120 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 121 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 122 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 123 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 124 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 125 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 126 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 127 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 128 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 129 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 130 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 131 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 132 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 133 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 134 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 135 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 136 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 139 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 140 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 141 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 143 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 145 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 146 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 147 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 148 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 149 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 153 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 154 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 156 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 160 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 161 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 162 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 163 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 168 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 169 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 170 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 171 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 173 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 175 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 177 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 178 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 179 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 180 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 181 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 182 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 183 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 184 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 185 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 186 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 187 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 188 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 189 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 190 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 191 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 192 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 194 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 195 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 196 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 197 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 199 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 200 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 201 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 204 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 205 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 206 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 207 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 208 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 210 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 211 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 212 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 213 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 214 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 216 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 217 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 218 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 219 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 220 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 221 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 222 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 223 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 225 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 226 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 227 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 228 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 229 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 230 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 231 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 232 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 233 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 234 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 235 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 236 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 238 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 239 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 240 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 242 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 243 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 244 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 245 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 246 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 247 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 248 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 249 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 250 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 251 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 252 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 253 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 254 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 255 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 256 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 257 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 258 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 259 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 260 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 261 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 262 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 263 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 264 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 265 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 266 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 268 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 269 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 270 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 271 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 272 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 273 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 274 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 275 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 276 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 278 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 279 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 280 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 282 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 283 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 284 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 285 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 286 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 288 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 289 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 290 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 291 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 292 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 293 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 294 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 295 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 296 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 297 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 298 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 299 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 300 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 301 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 302 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 303 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 307 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 308 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 309 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 310 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 312 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 313 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 314 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 315 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 316 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 317 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 318 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 319 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 320 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 321 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 322 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 323 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 324 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 325 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 326 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 327 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 328 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 329 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 330 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 331 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 332 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 333 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 334 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 335 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 337 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 338 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 339 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 340 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 341 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 342 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 343 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 345 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 346 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 347 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 348 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 349 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 350 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 351 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 352 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 353 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 354 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 355 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 356 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 358 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 359 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 360 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 361 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 362 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 363 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 364 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 365 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 366 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 367 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 368 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 370 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 371 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 372 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 373 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 375 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 376 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 378 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 380 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 381 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 382 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 384 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 385 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 387 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 388 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 389 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 390 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 392 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 393 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 394 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 395 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 396 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 398 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 399 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 400 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 401 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 402 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 403 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 404 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 405 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 407 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 408 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 409 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 410 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 411 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 412 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 413 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 414 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 415 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 416 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 417 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 418 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 422 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 424 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 426 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 427 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 429 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 430 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 431 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 432 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 434 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 435 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 436 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 437 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 439 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 440 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 441 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 442 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 443 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 444 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 445 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 447 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 449 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 450 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 451 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 452 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 453 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 454 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 455 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 457 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 458 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 459 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 460 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 461 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 462 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 463 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 464 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 465 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 466 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 467 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 468 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 469 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 470 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 471 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 472 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 473 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 474 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 475 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 476 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 477 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 478 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 479 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 480 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 481 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 482 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 483 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 484 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 485 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 486 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 487 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 488 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 489 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 490 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 492 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 493 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 494 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 495 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 496 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 497 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 498 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 499 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 500 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 501 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 502 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 503 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 504 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 505 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 506 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 507 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 508 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 510 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 511 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 512 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 513 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 514 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 515 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 516 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 517 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 518 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 519 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 520 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 521 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 522 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 523 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 524 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 526 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 527 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 528 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 529 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 530 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 532 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 533 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 534 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 535 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 536 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 539 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 540 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 541 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 542 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 543 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 544 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 546 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 547 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 548 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 549 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 550 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 551 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 552 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 553 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 554 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 555 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 556 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 557 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 558 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 559 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 560 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 561 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 562 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 563 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 564 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 565 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 566 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 567 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 568 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 569 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 570 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 571 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 576 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 577 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 578 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 579 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 580 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 581 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 584 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 586 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 588 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 589 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 590 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 591 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 592 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 593 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 594 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 595 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 596 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 597 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 598 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 599 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 600 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 601 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 602 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 603 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 604 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 605 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 606 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 607 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 610 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 611 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 612 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 613 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 614 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 615 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 617 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 619 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 620 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 621 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 622 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 623 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 626 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 627 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 628 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 629 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 630 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 631 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 632 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 633 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 634 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 635 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 636 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 637 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 638 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 639 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 640 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 641 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 642 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 643 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 644 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 645 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 646 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 647 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 648 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 649 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 651 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 652 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 655 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 656 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 657 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 658 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 659 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 660 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 661 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 662 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 663 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 664 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 665 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 666 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 667 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 668 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 669 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 670 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 671 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 672 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 673 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 674 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 675 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 676 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 677 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 678 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 679 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 683 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 684 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 685 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 687 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 688 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 689 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 691 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 692 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 693 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 694 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 695 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 696 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 697 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 698 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 699 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 701 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 702 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 704 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 705 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 706 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 707 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 708 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 709 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 710 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 711 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 712 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 713 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 714 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 715 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 716 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 717 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 718 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 719 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 720 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 721 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 722 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 723 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 724 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 725 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 726 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 727 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 729 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 730 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 731 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 732 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 734 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 735 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 736 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 737 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 738 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 739 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 740 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 741 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 742 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 743 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 745 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 746 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 747 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 748 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 749 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 750 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 751 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 752 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 753 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 754 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 755 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 756 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 757 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 758 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 759 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 760 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 761 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 762 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 763 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 764 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 765 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 766 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 767 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 768 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 769 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 770 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 771 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 772 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 773 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 774 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 775 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 776 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 777 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 778 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 779 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 780 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 781 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 782 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 784 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 785 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 786 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 787 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 788 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 789 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 790 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 791 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 792 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 793 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 794 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 795 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 796 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 797 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 799 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 800 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 801 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 802 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 803 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 804 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 805 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 807 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 808 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 809 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 810 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 811 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 812 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 813 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 814 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 815 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 816 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 817 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 818 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 819 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 820 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 822 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 823 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 824 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 825 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 826 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 827 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 828 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 829 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 830 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 831 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 832 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 833 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 834 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 835 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 836 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 837 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 838 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 839 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 840 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 841 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 842 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 843 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 844 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 845 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 846 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 847 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 848 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 849 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 851 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 852 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 854 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 855 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 856 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 857 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 858 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 859 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 860 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 862 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 864 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 866 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 867 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 868 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 869 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 870 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 871 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 872 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 873 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 874 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 875 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 876 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 878 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 881 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 883 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 884 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 885 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 886 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 888 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 890 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 891 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 892 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 893 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 894 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 895 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 896 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 897 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 898 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 899 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 901 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 902 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 903 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 905 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 906 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 907 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 908 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 909 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 910 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 911 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 912 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 913 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 914 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 915 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 917 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 918 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 919 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 920 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 921 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 922 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 923 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 924 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 925 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 926 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 927 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 928 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 929 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 930 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 931 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 932 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 933 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 934 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 935 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 936 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 937 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 938 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 939 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 940 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 941 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 942 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 943 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 944 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 945 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 946 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 947 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 948 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 949 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 950 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 951 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 952 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 953 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 954 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 955 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 956 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 957 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 958 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 959 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 960 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 961 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 962 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 963 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 964 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 965 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 966 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 967 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 968 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 969 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 970 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 971 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 972 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 973 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 974 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 975 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 976 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 977 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 978 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 979 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 980 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 981 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 982 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 983 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 984 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 985 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 986 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 987 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 988 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 989 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 990 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 991 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 992 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 993 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 994 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 995 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 996 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 997 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 998 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 999 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1000 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1002 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1003 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1004 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1005 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1006 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1007 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1008 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1009 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1010 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1011 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1013 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1014 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1015 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1016 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1017 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1018 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1019 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1020 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1021 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1022 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1023 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1024 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1025 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1026 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1027 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1028 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1029 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1030 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1031 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1032 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1033 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1034 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1035 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1036 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1037 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1038 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1039 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1040 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1041 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1042 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1043 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1044 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1045 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1046 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1047 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1048 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1049 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1050 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1051 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1052 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1053 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1054 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1055 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1056 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1057 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1058 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1059 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1060 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1061 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1062 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1063 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1064 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1065 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1066 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1067 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1068 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1069 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1070 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1071 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1072 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1073 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1074 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1075 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1076 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1078 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1079 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1080 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1081 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1082 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1083 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1084 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1085 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1086 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1087 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1088 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1089 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1090 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1091 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1092 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1093 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1094 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1095 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1096 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1097 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1098 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1099 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1100 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1101 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1102 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1103 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1104 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1105 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1106 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1107 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1109 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1110 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1111 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1112 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1113 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1114 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1116 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1117 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1118 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1119 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1120 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1121 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1122 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1123 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1124 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1125 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1126 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1127 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1128 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1130 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1131 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1132 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1133 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1134 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1135 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1136 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1137 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1138 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1139 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1140 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1141 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1142 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1143 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1144 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1145 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1146 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1147 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1148 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1149 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1151 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1153 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1154 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1155 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1156 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1157 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1158 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1159 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1160 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1161 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1162 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1163 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1164 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1165 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1166 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1167 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1168 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1169 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1170 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1171 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1172 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1173 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1174 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1176 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1177 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1178 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1179 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1180 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1181 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1182 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1183 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1184 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1185 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1186 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1187 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1188 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1189 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1190 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1191 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1192 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1193 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1194 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1195 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1196 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1197 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1198 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1199 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1200 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1201 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1203 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1204 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1205 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1206 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1207 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1208 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1209 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1210 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1211 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1212 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1213 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1214 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1215 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1216 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1217 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1218 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1219 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1220 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1221 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1222 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1223 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1225 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1226 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1227 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1228 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1229 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1230 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1231 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1232 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1233 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1234 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1235 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1236 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1237 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1238 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1239 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1240 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1241 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1242 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1243 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1244 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1245 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1246 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1247 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1248 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1249 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1250 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1251 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1252 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1253 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1254 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1255 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1256 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1257 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1258 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1259 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1260 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1261 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1262 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1263 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1264 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1265 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1266 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1267 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1268 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1269 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1270 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1271 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1272 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1273 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1274 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1275 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1276 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1277 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1278 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1279 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1280 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1281 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1282 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1283 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1284 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1285 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1286 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1287 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1288 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1289 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1290 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1291 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1292 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1293 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1294 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1295 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1296 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1297 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1298 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1301 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1302 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1303 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1306 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1309 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1310 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1311 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1313 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1314 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1315 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1316 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1317 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1318 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1319 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1320 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์