Banner blog website.png
เผยแพร่เมื่อ: 2023-05-29

มาตรา 25 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา 25 หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 25” คืออะไร? 


“มาตรา 25” หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 25 “ คือ หนึ่งในมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุสิบห้าปีบริบูรณ์ “
มาตรา 26 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“มาตรา 26 หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 26” คืออะไร? 
“มาตรา 26” หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 26 “ คือ หนึ่งในมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึ่งอันได้ระบุไว้ ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินนั้นเป็นประการใดภายในขอบของการที่ระบุไว้นั้นก็ทำได้ตามใจสมัคร อนึ่ง ถ้าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยมิได้ระบุว่าเพื่อการอันใด ผู้เยาว์ก็จำหน่ายได้ตามใจสมัคร “

 

ปรึกษาปัญหาทางกฎหมายฟรี
ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ทนายให้ ปรึกษามากกว่า 3000 ครั้ง
    ฟรีบนแพล็ตฟอร์ม
  • ฟรี และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ปรึกษาได้ทุกเรื่องราว ไม่ระบุตัวตนของผู้ถาม


1 ตัวอย่างจริงของการใช้” มาตรา 26” หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 26 ” ในประเทศไทย 


1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 927/2485
ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์กู้ยืมแทนผู้เยาว์. เอาทรัพย์ของผู้เยาว์ไปเป็นประกันเงินกู้.ไม่จำต้องขออนุญาตต่อศาลดั่งที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1546(3) เพราะไม่ใช่กรณีที่เอาทรัพย์ของผู้เยาว์ไปให้กู้ยืม. ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 24/2485.
ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้องแยกตามกฎหมายและมาตรา
ป.พ.พ. ม. 1546, ม. 22, ม. 23, ม. 24, ม. 26, ม. 653
 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือแม่นยำกว่า เราไม่รับประกันหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเพียงพอของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของรัฐ โปรดตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ : www.krisdika.go.th, deka.supremecourt.or.th
แนะนำโดย Legardy
mini_call_to_action_picture

ทนายความมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา