นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำนำ

บริษัท LGD Enterprise จำกัด ( “ เรา” )เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ  ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันดับแรก เราจึงได้กำหนด นโยบายความเป็นส่วนตัว ( “ นโยบาย”) เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ให้บริการ ( “ ท่าน” ) ได้ทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ซึ่งเรากำหนดนโยบายเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานั้นตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

เราจะเก็บรวบรวมใช้ และ / หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติตามทำตามกฎระเบียบและตามกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งคัด เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามวัตถุประสงค์ และ ตามหน้าที่ทางกฎหมายของเรา ดังนี้ 

 • เพื่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
 • เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของผู้มีอำนาจทางกฎหมาย ( เช่น  คำสั่งศาล )
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฐานอื่นตามกฎหมายอื่น ๆ

 

 • เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ หรือ เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ
 • เพื่อประโยชน์ในการระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และ สุขภาพ

ฐานการให้บริการ

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีต่อท่านและเพื่อตอบสนองคำขอร้องของท่าน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 • การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบประวัติ การทำความรู้จักลูกค้า และ ระบุตัวตนของท่านในฐานสัญญา
 • เพื่อให้บริการบนแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เครื่องที่ และ เว็บไซต์
 • เพื่อให้ท่านใช้หรือให้บริการทางกฎหมาย 
 • เพื่อ ติดตาม หรือบันทึกการทำธุรกรรมของท่าน
 • เพื่อใช้ในการเปิดช่องทางติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใช้ท่านอื่นและแจ้งให้ท่านทราบเมื่อได้รับข้อความส่วนตัว
 • เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับท่าน
 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้และผู้ให้บริการ
 • เพื่อทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบัน
 • เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการและยืนยันคำสั่ง
 • เพื่อติดตามความคืบหน้าดำเนินการ จัดการ และทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ในการใช้หรือให้บริการของท่าน 
 • เพื่อสนับสนุนท่านและช่วยแก้ปัญหาในการใช้งานบนแพลตฟอร์ม
 • เพื่อดำเนินการใด ๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ อื่น ๆ
 • เพื่อใช้ในการชำระค่าตอบแทน
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน
 • เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงคุณสมบัติของผู้ให้บริการ เช่น ความเชี่ยวชาญ ประวัติการทำงาน คะแนน รีวิว และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ( เพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการ)
 • เพื่อตรวจสอบคุณสมบติผู้ให้บริการและคัดเลือกผู้ให้บริการสำหรับบางบริการ ( เพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการ)

ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

 

 • ตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบประวัติ การทำความรู้จักลูกค้า และ ระบุตัวตนของท่านในฐานประโยชน์อันชอบธรรม
 • เพื่อคุ้มครอง รักษาความปลอดภัย เช่น  บริหารความเสี่ยง ป้องกัน ตรวจสอบการทุจริต อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การฉ้อโกง การเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจ และ พฤติกรรมที่เราเชื่อว่าไม่เหมาะสมอื่น ๆ
 • เพื่อติดตามหรือบันทึกการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการบริการ
 • เพื่อตอบรับและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราและผู้ใช้ หรือ ท่านและผู้ใช้ท่านอื่น เช่น ตอบรับข้อร้องเรียน ตรวจหรือดูแลข้อพิพาท และ การกระทำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • เพื่อควบคุมพฤติกรรมและคุณภาพบริการของผู้ให้บริการ
 • เพื่อการบริหารของกิจการ
 • เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์ แพลตฟอร์ม บริการ และ ระบบต่าง ๆ ของเรา เช่น  เพื่อรักษาและควบคุมการอัพเดตซอฟต์แวร์และ/หรือการอัพเดตอื่น ๆ
 • เพื่อสร้างสรรค์บริการในอนาคต เพื่อยกระดับการใช้บริการของท่าน
 • เพื่อความมีประสิทธิภาพในการใช้แพลตฟอร์ม
 • เพื่อประเมิณความเหมาะสม และ พฤติกรรมการใช้งานของท่าน
 •  เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานทั้งหมด
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการถ่ายโอนธุรกิจ
 • เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ฐานความยินยอม

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีลักษณะอ่อนไหว

เราให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นลำดับแรก เราจึงขอความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อท่านด้วยหลักความโปร่งใส่และเป็นธรรมว่าเราจะมีความจำเป็นต้อง เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนไหวของท่านเท่าที่เราจำเป็นจริง ๆ เท่านั้นและเราจะทำการนำข้อมูลเหล่านี้ส่งและโอนไปยังต่างประเทศที่ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองที่เพียงพอ

ตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวอ่อนไหว

 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของท่าน ซึ่งในบัตรอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน  ศาสนา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมของท่าน
 • ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านที่ซึ่งท่านอาจส่งผ่าน แลกเปลี่ยน กรอก ติดต่อสื่อสาร หรือ อื่น ๆ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น เช่น ภาพถ่าย ใบแจ้งความ ข้อเท็จจริง เรื่องราวพอสังเขป  ความต้องการ คำถาม หรือ อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เราจึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยเพื่อให้ท่านส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์มของเราถึงผู้ให้บริการ / ผู้ใช้บริการของท่าน

 เคสตัวอย่าง

หากท่านเป็นผู้ใช้บริการ ท่านอาจะต้องระบุข้อมูลหรือเรื่องราวพอสังเขปเกี่ยวกับคดีหรือสถานการ์ณของท่าน ในบางบริการเช่น Urgent Call ให้แก่ผู้ให้บริการ เพื่อจับคู่เข้าติดต่อและขอใช้บริการ โดยข้อมูลที่ท่านระบุและส่งผ่านเราถึงผู้ให้บริการนั้นอาจเป็นข้อมูลส่วนตัวที่อ่อนไหวของท่าน เราจึงมีความจำเป็นต้อง เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวของท่านต่อผู้ให้บริการเพื่อทำตามคำสั่งในการขอใช้บริการของท่าน   

ท่านมีสิทธิโดยอิสระในการให้ความยินยอมและเราจะเคารพการตัดสินใจของท่านตามหน้าที่ทางกฎหมายของเรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน 

 

การโฆษณา และ การตลาด

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อทำการ การวิเคราะห์ ทำการตลาด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อประโยชน์ในการตอบสนองความต้องการของท่าน และ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข สินค้าและบริการของเรา โดยเราอาจส่งข้อความแจ้งเตือน จดหมาย ไปยังช่องทองติดต่อของคุณ เช่น Email , SMS ,  บนแอพพลิเคชั่นของเรา , หรือ ช่องทางอื่น ๆ ที่ท่านให้เรามาทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อการเสนอสิ่งที่ท่านต้องการ เช่น บริการ และ/หรือ ประโยชน์ที่เหมาะสมกับท่าน 
 • เพื่อให้ท่านไม่พลาดโอกาสได้รับข่าวสาร สิทธิ์พิเศษ หรือ บริการใหม่ของเรา
 • เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกและบริการที่ดีตรงกับความต้องการของท่านมากขึ้น

หากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลเบื้องต้นนี้จากเราสามารถติดต่อเราตามช่องทางที่เรากำหนดไว้ได้ทุกเมื่อโดยอาจมีผลกระทบต่อท่านในการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์ที่ท่านคู่ควรและเหมาะสมกับท่าน

 

ข้อมูลจากแหล่งอื่น

ในการใช้บริการของเรา เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เท่าที่จำเป็นจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับมานั้นถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราอาจจะเก็บรวบรวมมายกตัวอย่างเช่น

 • แอพพลิเคชั่นอัตโนมัติ  หรือ โปรแกรมแนะนำ 
 • แหล่งข้อมูลของทางราชการ ( เช่น การตรวจสอบสถานะการเป็นทนายความ )
 • แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 • ผู้ให้บริการทางการเงิน
 • ข้อมูลที่เกิดขึ้นในการใช้แอพพลิเคชั่นของเรา

เราจึงขอความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อท่านในนโยบายฉบับนี้ ท่านรับรอง และ รับประกันว่าท่านได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่น 

การส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ

โดยปกติแล้วเรานั้นเก็บข้อมูลของท่านภายในประเทศ อย่างไรก็ตามท่านยินยอมและเข้าใจว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านและข้อมูลส่วนตัวอ่อนไหว ( หากมี ) อาจจะได้รับการส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอเราจึงขอความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อท่านในนโยบายฉบับนี้

 

 1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยนั้นมีอะไรบ้าง ? 

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

 

 

ประเภทข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้งานผู้ให้บริการ

 

รายละเอียดส่วนบุคคล

 • ชื่อ , นามสกุล , นางแฝง
 • เพศ
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • อายุ
 • ชื่อ , นามสกุล , นางแฝง
 • เพศ
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • อายุ
รายละเอียดการติดต่อ
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 • ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • สถานที่ที่ท่านให้บริการ

 

 

รายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน

 
 • รหัสหมายเลขใบอนุญาตทนายความ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาตั๋วทนาย
 • เอกสารรับรองการศึกษา
 • รูปถ่ายทนาย

 

ข้อมูลความสามารถเฉพาะด้าน

และ อัตราค่าบริการ

 
 • ข้อมูลอัตราค่าบริการในแต่ละบริการที่ท่านมีสิทธิ์กำหนดด้วยตนเอง
 • ข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายของท่าน
 • ภาษาที่สามารถให้บริการได้

 

รายละเอียดการทำงาน และ การทำงานด้านกฎหมาย

 
 • อาชีพ
 • ตำแหน่งหน้าที่
 • ระยะเวลาในการทำงาน
 • ระยะเวลาที่ประกอบวิชาชีพทนายความ

(หากท่านได้ให้ไว้)

รายละเอียดในการศึกษา 
 • ประวัติการศึกษา
 • ระยะเวลาในการศึกษา
 • เอกสารรับรอง เช่น ใบประกาศการศึกษา จากสถาบัน

(หากท่านได้ให้ไว้)

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของท่าน

- ตำแหน่งจีพีเอสของท่าน

- หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น IP address, Mac address

 

- ตำแหน่งจีพีเอสของท่าน

- หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น IP address, Mac address

 

 

ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ

-  ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ การฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย หรือ การกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ 

 

- ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของเราและเพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง  

-  ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ การฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย หรือ การกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ 

- ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของเราและเพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

 

รายละเอียดข้อมูลการทำธุรกรรม

- รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน เช่น ธนาคารและเลขบัญชีเพื่อรับรายได้ วิธีชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน บันทึกการทำธุรกรรม

- ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน เช่น ประเภทบริการ จำนวน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่าน

- ข้อมูลใด ๆที่เกี่ยวกับธุรกรรมของท่านบนแพลตฟอร์ม

- รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน เช่น ธนาคารและเลขบัญชีเพื่อรับรายได้ วิธีชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน บันทึกการทำธุรกรรม

- ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน เช่น ประเภทบริการ จำนวน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่าน

- ข้อมูลรายได้ของท่านผ่านทางแอพพลิเคชั่น

- ข้อมูลใด ๆที่เกี่ยวกับธุรกรรมของท่านบนแพลตฟอร์ม

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช่หรือให้บริการ

- ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

- ข้อมูลการใช้งานในแต่ละบริการ เช่น ข้อมูลความต้องการ ผู้ให้บริการของท่าน ระยะเวลาในการใช้งาน กำหนดการนัด และที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

-  ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ การทำธุรกรรมกับบริษัทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นของเรา

- ข้อมูลความสนใจ ความต้องการ และกิจกรรมการใช้หรือให้บริการของท่าน

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกหรือส่งผ่านการใช้บริการหรือฟีเจอร์ ( feature ) ต่าง ๆ บนแอพพลิเคชั่น เช่น ข้อมูลรูปภาพข้อมูลความต้องการและยังรวมถึงรีวิวและการให้คะแนน

 

- ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

- ข้อมูลการใช้งานในแต่ละบริการ เช่น ข้อมูลความต้องการ ผู้ให้บริการของท่าน ระยะเวลาในการใช้งาน กำหนดการนัด และที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

-  ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ การทำธุรกรรมกับบริษัทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นของเรา

- ข้อมูลความสนใจ ความต้องการ และกิจกรรมการใช้หรือให้บริการของท่าน

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกหรือส่งผ่านการใช้บริการหรือฟีเจอร์ ( feature ) ต่าง ๆ บนแอพพลิเคชั่น เช่น ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลความต้องการและยังรวมถึงรีวิวและการให้คะแนน จำนวนผู้ใช้บริการ / คะแนน / ตารางเวลา

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านมอบให้ ใช้ ส่งผ่าน หรือ/และ กรอก ผ่านแพลตฟอร์มของเราที่อาจจะเข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเอง เช่น  เนื้อหาของสถานการ์ณ หรือ รายละเอียดที่ละเอียดอ่อนข้อมูลใด ๆ ที่ท่านมอบให้ ใช้ ส่งผ่าน หรือ/และ กรอก ผ่านแพลตฟอร์มของเราที่อาจจะเข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านเอง เช่น  รหัสบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย หรือ เนื้อหาในการให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
 • ข้อมูลเมื่อมีการตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ

 

 • ข้อมูลเมื่อมีการตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ

 

ข้อมูลอื่น ๆ

 

- บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับเราและ ผู้ให้บริการไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) โทรศัพท์ อีเมล ที่สำนักงาน ข้อความสนทนา ข้อเรียกเรียนต่าง ๆ

- ข้อมูลที่ท่านให้ไวกับเราไม่ว่าผ่านช่องทางใดก็ตาม

 

- บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับเราและ ผู้ให้บริการไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) โทรศัพท์ อีเมล ที่สำนักงาน ข้อความสนทนา ข้อเรียกเรียนต่าง ๆ

- ข้อมูลที่ท่านให้ไวกับเราไม่ว่าผ่านช่องทางใดก็ตาม

 

ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาดและยอดขาย

 

 • การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
 • การเก็บข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การตลาด
 • รายละเอียดการบริการที่ลูกค้าได้รับทั้งหมด และ ความต้องการของลูกค้า
 • การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
 • การเก็บข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การตลาด
 • รายละเอียดการบริการที่ลูกค้าได้รับทั้งหมด และ ความต้องการของลูกค้า

 

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางใดบ้าง ?

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ข้อมูลจากท่านโดยตรง 

 เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้ ยกตัวอย่างเช่น

 • เมื่อท่านได้ลงทะเบียนสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
 • เมื่อท่านได้ใช้เยี่ยมชม เข้าถึง ติดต่อ กับแพลตฟอร์มของเรา ( เว็ปไซต์และแอพพลิเคชั่น ) รวมถึงการเก็บผ่านคุกกี้
 • เมื่อท่านได้ใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลการใช้ฟีเจอร์ ข้อมูลผลตอบรับและการประเมินและข้อมูลอื่น ๆ
 • เมื่อคุณได้ส่งแบบฟอร์มการสมัคร หรือ แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา ผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือ บริการของเราทั้งในรูปแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเอกสาร
 • เมื่อท่านได้ติดต่อกับเรา เช่น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย เจ้าหน้าที่ของเรา สำนักงานของเรา หรือ ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ 
 • เมื่อท่านได้อนุญาตผ่านอุปกรณ์ของท่าน (เช่น smart phone ) ให้เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ให้แก่แอพพลิเคชั่น และแพลตฟอร์มของเรา
 • เมื่อท่านได้เชื่อมโยงบัญชีของท่านหรือยืนยันตัวตน ( Legardy account )ผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ ( social media account )
 • เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลแบบฟอร์มสำรวจให้แก่เรา (Survey)
 • เมื่อท่านดำเนินธุรกรรม หรือ ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มของเรา
 • เมื่อท่านได้ให้คำร้องเรียน คำร้องขอ หรือ ความคิดเห็นใด ๆแก่เรา
 • เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวบุคคลของคุณให้แก่เราและ/หรือผ่านแพลตฟอร์มของเราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 

2. ข้อมูลจากแหล่งอื่น

ในการใช้บริการของเรา เราอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เท่าที่จำเป็นจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับมานั้นถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราอาจจะเก็บรวบรวมมายกตัวอย่างเช่น

 • แอพพลิเคชั่นอัตโนมัติ  หรือ โปรแกรมแนะนำ 
 • แหล่งข้อมูลของทางราชการ ( เช่น การตรวจสอบสถานการณ์เป็นสถานะความ )
 • แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
 • ผู้ให้บริการทางการเงิน
 • ข้อมูลที่เกิดขึ้นในการใช้แอพพลิเคชั่นของเรา

เราจึงขอความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อท่านในนโยบายฉบับนี้ ท่านรับรอง และ รับประกันว่าท่านได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่น 

 

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้าง ?

 

 

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านในการใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใน 30 วัน ทั้งนี้ในกระบวนการใช้สิทธิของท่านอาจมีบางกรณีที่เรามีเหตุจำเป็นทางกฎหมายที่จำเป็นต้องปฏิเสธการร้องขอหรือการใช้สิทธิของท่านได้

1.สิทธิการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์เข้าถึง และ รับสำเนา ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา 

 

2. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการแก้ไข หรือ ปรับปรุง ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ และ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

3. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราดำเนินการลบ ทำลาย หรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้และกรณีที่ท่านเชื่อว่าเราไม่มีความจำเป็นในการเก็บ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่

 1. เราอยู่ระหว่างการตรวจสอบในการขอใช้สิทธิขอ ” แก้ไข “ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 2. เราอยู่ระหว่างการตรวจสอบในการขอใช้สิทธิขอ ”คัดค้าน” ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
 3. ท่านเชื่อว่าเราไม่มีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลของท่าน และ ดำเนินการลบหรือทำลาย
 4. ท่านอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย

 

5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่

 1. เรามีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ทำขึ้นเพื่อเราดำเนินการภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา
 2. เรามีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราทำในจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับการตลาด
 3. เรามีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราทำในจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือ สถิติ 

 

6. สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคล

1.ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราสามารถทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราจะอยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งาน หรือ อ่าน ได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ด้วยวิธีอัตโนมัติ

2. ท่านมีสิทธิสามารถร้องขอให้เราโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราไปยังบุคคลภายนอก และ ท่านสามารถขอรับข้อมูลที่เราได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก

 

7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของท่านจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลกระทบใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ท่านให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมมาก่อนหน้านี้โดยชอบ

8. สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายหรือผู้กำกับดูแลด้านข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่า การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวให้กับใครบ้าง

1.เปิดเผยในองค์กร

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทและของบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวภายในบริษัท

2.เปิดเผยให้ผู้ใช้ท่านอื่น

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่ ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ เท่าที่จำเป็นโดยเพื่อดำเนินงานการใช้บริการของท่าน

ในกรณีผู้ให้บริการ

ตัวอย่างเช่น

หากท่านเป็นผู้ใช้บริษัทเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น ความเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และ อัตราค่าจ้างของท่านเป็นต้น

ในกรณีผู้ใช้บริการ

เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอร้องของท่านในการใช้บริการและส่งข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการ

ตัวอย่างเช่น

หากท่านเป็นผู้ใช้บริการ Q&A เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวที่ซึ่งเป็นคำถามของท่านให้แก่ผู้ให้บริการเพื่อให้บริการตามคำขอของผู้ใช้บริการ

3.เปิดเผยให้ ผู้ให้บริการต่อเรา และ พันธมิตรทางธุรกิจ

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลภายนอก นิติบุคคล หรือ บุคคลอื่น ๆที่ให้บริการต่อเรา และรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น 

 • ผู้ให้บริการประมวลผล และ วิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการชำระเงิน
 • ผู้ให้บริการทางการตลาด การโฆษณา และส่งเสริมการขาย 
 • ผู้ให้บริการ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อปรับปรุงโครงสร้าง แก้ไข อัพเดท เกี่ยวกับ บริการ และ สินค้าแอพพลิเคชั่น
 • ผู้ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน
 • ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และ การยืนยันตัวตน

 

4. เปิดเผยในการถ่ายโอนธุรกิจ

 เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ กิจการ นิติบุคคล และ รวมถึงบุคคล อื่น ๆ (แล้วแต่กรณี ) ที่เกี่ยวเนื่องกับ หรือ  ระหว่างการเจรจา ในการการควบรวมหรือการขายกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร การกู้เงิน  การถ่ายโอนสินทรัพย์ การครอบครองทั้งหมด หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งในกิจการของเรา หรือ การธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และ/หรือ ทรัพย์สินของเรา 

5. เปิดเผยแก่ในกระบวนการทางกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลใด ๆ ที่เราถูกกำหนด หรือ ได้รับอนุญาติ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ตามคำสั่งศาล หมายเรียก และ การดำเนินการทางด้านกฎหมายอื่น ๆ 

6. เปิดเผยแก่ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ ทนายความ หรือ ที่ปรึกษากฎหมายของเรา

 

การส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ

เราอาจจะมีความจำเป็นในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ( หากมี ) ของท่านไปยังต่างประเทศให้ ไปยังพันธมิตรท่านธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือ ผู้รับข้อมูลของเรา ให้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการเพื่อเก็บไว้บน Server หรือ Cloud ในต่างประเทศ 

 • เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เราจะดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศปลายทางนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
 • หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่
  • ได้รับความยินยอมจากคุณหลังจากได้ทำการแจ้งให้คุณทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอของประเทศปลายทาง
  • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
  • เป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณทำไว้กับเรา หรือตามคำขอของคุณก่อนการเข้าทำสัญญา
  • เป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคล/นิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของคุณ
  • ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือของบุคคลอื่น 

 

 

ระยะเวลาเก็บในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะที่จำเป็นระหว่างที่คุณเป็นผู้ใช้บริการ มีความสัมพันธ์อยู่กับเรา หรือ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวนโยบายส่วนนี้
 • เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ภายหลัง ในกรณีที่มีกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น เพื่อรักษาความปลอดภัย และ ป้องกันการฉ้อโกง หรือ กฎหมายอื่น ๆ
 • อย่างไรก็ตาม  หากเราเชื่อว่าหมดความจำเป็น หรือ สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว เราจะลบ ทำลาย หรือ ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้

 

Cookies

ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุกกี้ของเราได้ที่ : คลิก

 

บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทจะรักษามาตรฐานในการจัดเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (หากมี ) ของท่านโดยเคร่งครัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยไม่มีอำนาจ บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการเชิงเทคนิค เชิงบริหารจัดการ หรือมาตรการอื่นใด และจะทำการปรับปรุงนโยบายฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลใดๆนี้ เกิดการสูญหาย การวิบัติ การจู่โจม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบ หรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ จากบุคคลภายนอกเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

บริการของเราไม่ได้มุ่งให้บริการแก่เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ( ผู้เยาว์ ) ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้มีอำนาจกระทำแทน หรือผู้พิทักษ์  (แล้วแต่กรณี) ( “ ผู้ปกครอง “ ) และเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก ผู้ปกครอง ในฐานะผู้ปกครอง หากเราทราบว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยให้แก่เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบ หรือ ทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้ (เว้นแต่เป็นกรณีที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) อย่างไรก็ตามกรุณาห้ามอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราในกรณีที่เราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ถูกเปิดเผยแก่เรา ให้ถือว่า ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อประกาศนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์มา ณ ที่นี้ 

 

การแจ้งเหตุละเมิด

ในกรณีที่มีเราเชื่อได้ว่า มีลักษณะการละเมิดซึ่งความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน หรือ ผู้อื่น เราจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมกับแนวทางการเยียวยาผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เราสามารถติดต่อท่านได้ และ เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมงหลังรับทราบเรื่อง

 

 

การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบในช่องทางของเราตามความเหมาะสม เช่น ข้อความอิเล็กโทรนิค ( Email ) แอพพลิเคชั่น อื่น ๆ และ/หรือ  โดยเราจะแจ้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท เป็นหน้าที่ของท่านที่ค่อย ทบทวน ตรวจสอบ และ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่สม่ำเสมอ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่เรา ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บุคคลนั้น ๆ ทราบเกี่ยวกับบริการนี้ ตลอดจนการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่เรา และต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หรืออาศัยฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นอันเป็นข้อยกเว้นของความยินยอม และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายนี้ หากเราได้รับข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ๆ จากท่านจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้นั้นที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลนั้น ๆ แก่เราแล้ว ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อความรับผิดชอบ โดยเราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิด หรือ ทุกความสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการนี้

 

การเชื่อมต่อไปยังบุคคลภายนอก

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบครุมเฉพาะการใช้บริการบนแอพพลิเคชั่น และ เว็บไซต์ของเราเท่านั้น อย่างไรก็ตามในการใช้งานของท่านอาจมีการเชื่อมโยงท่านไปยังเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มหของบุคคลภายนอกแม้จะผ่านบนแอพพลิเคชั่น และ เว็บไซต์ของเราก็ตาม การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกกำกับดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลภายนอกแยกต่างหากและที่ซึ่งเป็นอิสระจากเรา และ เราไม่มีสิทธิในการควบคุมการเชื่อมโยงเหล่านี้ได้ โดยเราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ของการเชื่อมโยงเหล่านี้

 

ช่องทางติดต่อ

หากผู้ใช้มีคำถาม ข้อสงสัยใด ๆ  หรือ ประสงค์จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราตามที่อยู่อีเมล DPO@legardy.com