เงื่อนไขการใช้บริการ

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในการสมัครและใช้แอพพลิคชั่นลีการ์ดดี้ ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนั้นจะถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ ( เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้หลัก ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เฉพาะบริการ) เกี่ยวกับการบริการของเรา ซึ่งโดยข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับท่าน ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกผันตามกฎหมายระหว่างท่านกับเรา และข้อกำหนดเหล่านี้เจะกำกับดูแลการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา โปรดอ่านด้วยความระมัดระวัง หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดยุติการใช้งานแอพพลิเคชั่นลีการ์ดดี้

 

คำจำกัดความ

“เรา” หมายถึง บริษัท LGD Enterprise ซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และให้บริการแอพพลิเคชั่นลีการ์ดดี้ โดยที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการแต่อย่างไร 

“บริการ” หมายถึง (1) บริการจับคู่ ( Matching )” (2) ปรึกษาปรึกษาเร่งด่วน (Urgent Call) (3) บริการปรึกษาเฉพาะทาง (Consulting) (4) บริการเอกสารทางกฎหมาย (Legal Work) (5) บริการถามตอบ ( Q&A)โดยบริการเหล่านี้เป็นการให้บริการของผู้ให้บริการทั้งหมด โดยผู้ใช้บริการสามารถส่งคำสั่งในการใช้บริการผ่านแอพพลิคชั่นของเรา

“แพลตฟอร์ม” หมายถึง แอพพลิเคชั่น เว็ปไซต์ และ/หรือ ช่องทางอื่น ๆ ซึ่งแพลตฟอร์มลีการ์ดดีที่ให้บริการเกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสาร การชำระเงิน และ บริการอื่น ๆ ให้แก่ผู้ใช้และผู้ให้บริการ

“คุณ” “ท่าน” “ทนาย” หรือ “ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัทคู่ค้า/สำนักงานกฎหมาย หรือ ทนายความผู้ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงทะเบียนกับเรา และให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น

“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้บริโภคที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือ แพลตฟอร์มของเราเพื่อใช้บริการ

“รีเควส (Request)”หมายถึง ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการส่งคำสั่งรีเควสผ่านแอพพลิเคชั่นของเราเพื่อเข้าถึงและเพื่อขอเข้าใช้บริการจากผู้ให้บริการ

“การนำเสนอ (Introducing)”หมายถึง ช่วงที่ผู้ใช้สามารถทดลองคุยกับผู้ให้บริการ (เช่น การแนะนำตัวจากผู้ให้บริการ เป็นต้น) ไม่ใช่การให้บริการแต่อย่างใดแต่เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการของผู้ใช้เองและเลือกการให้บริการจากผู้ให้บริการเอง

“แอพพลิเคชั่น (Application)” หมายถึง แอพพลิเคชั่นลีการ์ดดี้บนมือถือ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถดาวน์โหลดได้

 

ข้อกำหนดเงื่อนไขเฉพาะหมายถึง

“ข้อกำหนดเฉพาะบริการจับคู่ ( Matching )” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการบริการจับคู่ ( Matching )โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่: คลิก

“ข้อกำหนดเฉพาะบริการการปรึกษาเฉพาะทาง (Consulting)” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการการปรึกษา (Consulting) โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่: คลิก

“ข้อกำหนดเฉพาะบริการปรึกษาเร่งด่วน (Urgent Call)” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการการปรึกษาเร่งด่วน (Urgent Call) โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่: คลิก

“ข้อกำหนดเฉพาะบริการถาม-ตอบ (Q&A)” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการถาม-ตอบ (Q&A) โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่: คลิก

“ข้อกำหนดเฉพาะบริการปรึกษาแพ็คเกจ ( Consulting Package ) หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการปรึกษาแพ็คเกจ ( Consulting Package ) โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่: คลิก

 

 

                      ข้อกำหนดและข้อตกลงหลัก

 

ข้อตกลงการใช้งานทั่วไป

 1. แพลตฟอร์มนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้งานที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น ท่านจะไม่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ได้ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการบนแพลตฟอร์มนี้ของท่านเป็นการแสดงเจตนายืนยันว่าท่านมีอายุครบตามเงื่อนไขและท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทำการยอมรับข้อตกลงการใช้งานอย่างไรก็ตามหากเราพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่เรากำหนด เรามีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่าน ในกรณีที่การใช้บริการถูกยกเลิกหรือถูกบอกเลิกด้วยสาเหตุที่ผู้ใช้หรือผู้ให้บริการเป็นผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมายเช่น ผู้เยาว์, ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถและบุคคลวิกลจริตเป็นต้น
 2. ท่านจะให้ข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร ใบอนุญาต การอนุญาต หรือการอนุมัติที่เราร้องขอหรือต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมเพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน
 3. ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราตามข้อกำหนดการใช้บริการนั้น ต้องมีความถูกต้องแม่นยำ ถูกต้องแท้จริง ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ และรับประกันว่าจะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแจ้งให้เราทราบภายในเวลาอันสมควร หากมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ตลอดเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับ ท่านตกลงว่าเราจะยึดถือว่าข้อมูลที่ท่านให้ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ 
 4. หากท่านรับทราบว่าหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ทำให้เข้าใจผิด ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สมบูรณ์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตาม เรามีสิทธิในการบอกเลิกข้อตกลงและการใช้บริการของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวแต่อย่างใด โดยเราไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้เป็นข้อมูลเท็จ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และเราสามารถดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากท่านได้
 5. ตลอดเวลาที่ท่านใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม ท่านตกลงผูกพันตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับได้กับท่านในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม
 6. เราขอสงวนสิทธิในความรับผิดในกรณีที่ท่านเผยแพร่ เนื้อหา ภาษา ภาพ ข้อความหรือองค์ประกอบ ใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลหรือสถาบัน ฯ ละเมิดลขสิ ทธิ์ ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบ เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 7. ท่านจะต้องลงทะเบียน มีไว้ และรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของตนเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับและไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบัญชีของท่านกับผู้อื่นทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่คำนึงว่าท่านจะทราบถึงการใช้ดังกล่าวหรือไม่
 8. ท่านจะต้องเก็บรหัสผ่านบัญชีหรือข้อมูลยืนยันตัวตนที่สามารถใช้เข้าถึงบริการของเราไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ
 9. ท่านรับทราบและตกลงว่า 1บัญชีสามารถลงทะเบียนใช้ได้กับ 1 อุปกรณ์เท่านั้น
 10. ท่านจะต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลยืนยันตัวตน หรือการใช้งานในอุปกรณ์ของท่าน และท่านจะต้องไม่มอบหมายหรือโอนบัญชีผู้ใช้ให้กับผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่น
 11. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น
 12. ท่านยินยอมและตกลงว่าเรามีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชี และการอื่นใดที่เราเห็นว่าเหมาะสม
 13. ผู้ใช้ไม่สามารถ ทำซ้ำ ส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ ขาย ออกอากาศ หรือถ่ายเทเนื้อหาใด ๆที่ได้รับให้แก่ทุกคนโดยไม่ได้รับอนุญาติจากผู้ให้บริการก่อน เช่น แคปหรืออัดวิดีโอหน้าจอขณะเข้ารับคำปรึกษา การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการ คำตอบ หรือ ข้อมูลอื่นใด ๆที่ไม่กล่าวไว้ในที่นี้
 14. เราจะแสดงชื่อนามแฝงของท่าน หรือ ไอดีผู้ใช้ของท่านในขณะที่มีการใช้บริการ หรือ ส่งความต้องการของท่านให้ผู้ให้บริการ
 15. ผู้ใช้จะต้องไม่มีการเปิดเผย หรือ แสดงข้อมูลการติดต่อส่วนตัว โดย
  1. ผู้ใช้จะไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ว่าจ้าง เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีที่ใช้ในการติดต่อทางช่องทางต่าง ๆ ( เช่น Facebook/Line/อื่น ๆ) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นใด ที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำละเมิดของผู้ใช้งาน ในการใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นใดนอกเหนือจากช่องทางที่เรากำหนด เว้นแต่เรากำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่เฉพาะบริการ
  2. ผู้ใช้จะต้องไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการติดต่อส่วนตัวหรือไม่มีการกระทำใด ๆ ระหว่างการส่งความต้องการที่เป็นการชักจูงหรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อให้บริการ หรือ ชำระค่าบริการ นอกแพลตฟอร์ม เว้นแต่เรากำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่เฉพาะบริการ
 16. ท่านจะไม่ทำให้เสียหายหรือขัดขวางซึ่งการทำงานของเครือข่ายของแอพพลิเคชั่น และ/หรือ เครือข่ายของบริการ 
 17. ท่านจะต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในการหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังข้อมูล เช่น การฟิชชิ่ง สแปม หรือการติดต่อไปยัง ผู้ใช้งานรายอื่นโดยที่ผู้ใช้งาน / ผู้ให้บริการรายอื่นไม่ต้องการ หรือกระทำการใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่น ๆผ่านระบบแพลตฟอร์มของเรา
 18. ท่านจะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโดยเด็ดขาด และ ท่านจะไม่ใช้แอพพลิเคชั่น และ/หรือ บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง
 19. ท่านจะต้องไม่มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบน แพลตฟอร์ม อาทิเช่น การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม การใช้ถ้อยคำหยาบคาย การส่อเสียดเหยียดหยาม กลั่นแกล้ง ดูถูก สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือการกระทำอันไม่เหมาะสมหรือไม่ให้ความเคารพต่อ เรา ผู้ให้บริการ หรือบุคคลภายนอก เป็นต้น 
 20. ท่านจะใช้ / ให้ บริการบนแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้ให้ใช้เท่านั้น และ จะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้การบริการ
 21. ท่านยินยอมที่จะสนับสนุนเราในการสืบสวนทั้งภายในและภายนอกที่อาจจะถูกร้องขอโดยเราตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อบังคับต่าง ๆ
 22. ผู้ใช้ได้อ่านและยอมรับว่านอกจากข้อกำหนดหลักการใช้แพลตฟอร์มการใช้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภทด้วย
 23. ผู้ใช้ได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับบริการและข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภทแล้ว
 24. ท่านยินยอมและให้ถือว่าท่านจะรับผิดชอบและรับผิดในบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นแก่ท่าน แก่เราหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงนี้
 25. ท่านยินยอมและตกลงว่าหากมีการกระทำผิดข้อตกลงการใช้งาน เรามีสิทธิ์เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ดุลพินิจระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร ยกเลิกบัญชีและการอื่นใดที่เราเห็นว่าเหมาะสม
 26. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้บริการแพลตฟอร์ม

 

การจำกัดความรับผิด

 1. เราเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีซึ่งทำหน้าที่เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ และตอบรับคำขอใช้บริการ (“Request”) ที่ผู้ใช้เป็นผู้ส่งไปยังผู้ให้บริการ เปิดให้บริการช่องทางการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เป็นผู้ให้บริการ ว่าความ ให้คำปรึกษา จัดทำ/ตรวจเอกสารทางกฎหมาย และการดำเนินการอื่น ๆ ใด ที่ถือได้ว่าเราเป็นผู้ให้บริการและเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการว่าความ ให้คำปรึกษาและการดำเนินใดก็ตาม ทั้งนี้ล้วนเป็นกิจการโดยตรงระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ ดังนั้นท่านตกลงและรับทราบว่าผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อเรียกร้อง และความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการให้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยท่านจะไม่เรียกร้องใด ๆต่อเรา
 2. เราไม่ต้องรับผิด ต่อการกระทำและ/หรือการละเว้นการกระทำของผู้ให้บริการแต่อย่างใด ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดในความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการ และผู้ให้บริการไม่ใช่ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรของเรา รวมถึงผู้ให้บริการจะไม่แสดงตัวว่าเป็นบุคคลตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้าด้วยและบริการที่มาจากผู้ให้บริการจะไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจัดหาให้แก่ผู้ใช้ด้วย โดยผู้ใช้รับรู้และยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้บริการของผู้ใช้นั้น เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียวและผู้ใช้ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยต่อเราไม่ว่าในกรณีใดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
  • ความสูญเสีย ความเสียหาย การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือ การกระทำใด ๆที่ไม่ได้กล่าวไว้  ที่เกิดขึ้นหรือที่เป็นเหตุต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการ แพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นและ/หรือซอฟต์แวร์
  • การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานบริการ แพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นและ/หรือซอฟต์แวร์
  • ความเชื่อมั่นใด ๆ ของท่านที่มีต่อความสมบูรณ์ ความแม่นยำ หรือการมีอยู่ของโฆษณาใด ๆ หรือ
  • ผลที่เกิดจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการ ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ผู้ซึ่งมีโฆษณาปรากฏบนเว็บไซต์หรือถูกกล่าวถึงโดยการบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม
 3. เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับ อย่างไรก็ตามเราไม่รับประกันหรือรับรองว่าจะประเมินหรือตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องทางกฎหมาย สถานะการเป็นทนาย ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ความเคลื่อนไหว หรือประวัติการศึกษาและการทำงาน ของผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ นั้นถูกต้อง แม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิดและบิดเบือน เป็นปัจจุบัน ท่านสละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องเราจากความรับผิดการอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึง ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์
 4. เราจะไม่เป็นคู่สัญญาในข้อพิพาทหรือการเจรจาข้อพิพาทระหว่างท่านกับผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่ท่านได้ทำลงไปในการใช้บริการ และ/หรือแพลตฟอร์ม(รวมถึงการตีความที่หมายถึงเช่นเดียวกันทั้งหมด) อยู่ที่ท่านแต่ผู้เดียว ท่านได้ทำการสละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องเราจากความรับผิด การอ้างสิทธิ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการและ/หรือแพลตฟอร์มของท่านหรือโดยเหตุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ ผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์ที่ได้มีการแนะนำการใช้บริการให้แก่ท่าน
 5. คุณภาพของบริการที่กำหนดไว้ผ่านการใช้งานบริการนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการทั้งหมดที่เป็นผู้จัดหาบริการดังกล่าวให้กับผู้ใช้ ซึ่งท่านเข้าใจดี ดังนั้น ในการใช้บริการ ท่านอาจจะเจอกับการให้บริการที่มีความเป็นไปได้ว่ามี ไม่น่าพอใจ ไม่ปลอดภัย ไร้ซึ่งคุณภาพ หรือ ขาดความรับผิดชอบและท่านจะใช้การบริการโดยรับความเสี่ยงไว้ด้วยตัวท่านเอง

 

ข้อสงวนสิทธิในการรับประกัน

ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกันเกี่ยวกับระบบและการใช้งานทั่วไป

1.เราไม่ให้คำรับรอง รับประกัน เงื่อนไข (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งานของบริการ แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม และ/หรือ ซอฟต์แวร์ ทั้งนี้เราไม่ให้คำรับรอง เงื่อนไข หรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า 

 • การใช้บริการ และ/หรือ  แพลตฟอร์ม จะเป็นที่พึงพอใจ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตรงต่อเวลา ไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ และสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และระบบอื่น ๆได้ 
 • ข้อมูล การบริการ และ/หรือ แพลตฟอร์ม รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งใด ๆ ที่ท่านได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์ม จะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตรงตามความต้องการ หรือความคาดหวังของท่าน

2. เราไม่ให้คำรับรอง และไม่รับประกันว่าแอพพลิเคชั่นและ/หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีความล่าช้า ความผิดพลาด ไวรัส หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย และไม่รับประกันว่าข้อมูล คุณลักษณะพิเศษ ฟังก์ชันการใช้งาน หรือข้อมูลอื่นใดที่นำเสนอบนแอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือสื่ออื่นใดที่มีการอ้างถึงจะมีความถูกต้อง เป็นประโยชน์ หรือได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว  

3. ท่านตกลงและยอมรับว่าการใช้งานบนแอพพลิเคชั่นมีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย เราขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทําใด ๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือ บุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดําเนินการของเรา ( เช่น Hacker ) ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายภายในแพลตฟอร์ม การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและการโจรกรรมข้อมูล 

4.เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับ ( เช่น สถานะการเป็นทนายความ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ ข้อมูลอื่น ๆ ) อย่างไรก็ตามท่านตกลงและยอมรับว่าท่านจะต้องรับภาระหน้าที่ในการตรวจสอบและยืนยันผู้ให้บริการในขณะที่อยู่ในช่วงนำเสนอบริการหรือระหว่างพูดคุยกับผู้ให้บริการ ผู้ใช้ตกลงว่าท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเลือกผู้ให้บริการ ท่านได้ทำการสละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องเราจากความรับผิดชอบ 

5.เนื่องจากเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการ เราไม่รับรอง รับประกัน และไม่รับผิดในการที่ผู้ให้บริการจะตอบรับ หรือปฏิเสธในการให้บริการในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น 

 • การส่งความต้องการ ( “ Request” ) 
 • ความสนใจต่อการให้บริการ (“interest”)
 • ระยะเวลาในการนำเสนอบริการ หรือ ในการได้รับการนำเสนอบริการ (“introducing”)  
 • การได้รับข้อเสนอ (“ offer”) 
 • การยกเลิกบริการที่มาจากผู้ให้บริการ ( Canceled Case ) 
 • สถานะคอนเฟิร์ม / (“Confirmed Case”) 
 • การกระทำอื่น ๆทีเกี่ยวเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เราไม่รับรอง รับประกันว่า ผู้ใช้จะได้รับบริการจากผู้ให้บริการหรือไม่  หลังจากได้เริ่มติดต่อกับผู้ให้บริการแล้ว เพราะการตัดสินใจในการให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเพียงผู้เดียว 

6. เนื่องจากเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการ เราจึงไม่รับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ การเพิกเฉยต่อบริการ  หรือการกระทำใด ๆ ของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาท เราไม่รับรอง รับประกัน และไม่รับผิด ในคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ การค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม เราจึงไม่รับประกัน การเพิกเฉยต่อบริการ หรือการกระทำใด ๆ ของผู้ให้บริการ (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) ผู้ใช้จะต้องรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจจะเกิดจากผู้ให้บริการเองด้วยความสมัครใจ เราไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่ว่าโดยตรงและทางอ้อม สำหรับกระบวนการดำเนินการที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้และผู้ให้บริการ การละเลยการให้บริการแก่ลูกค้า การกระทำผิดข้อตกลง การกระทำผิดกฎหมายของผู้ใช้และผู้ให้บริการ และ การละเมิดของผู้ใช้และผู้ให้บริการรวมถึงกาดำเนินการใด ๆทั้งสิ้น ที่กล่าวไว้หรือไม่ได้กล่าวไว้ โดยผู้ใช้ตกลงที่จะไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อเรา

7.เราไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงส่วนที่เกี่ยวกับบริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการหรือบริการใด ๆ ที่จัดหาผ่านการใช้บริการ ท่านตกลงว่าท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการและบริการใด ๆ ที่จัดหามาจากผู้ให้บริการ โดยท่านจะได้รับความช่วยเหลือซึ่งอยู่ในขอบเขตที่เราจัดหาให้

8. เราขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดใด ๆ สำหรับการตกลงจ้างงานที่ไม่อยู่ในแพลตฟอร์ม หรือมีการชำระเงินที่ไม่ผ่านแพลตฟอร์มหรือเป็นกรณีที่ผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ ( แล้วแต่กรณี ) ละเมิดข้อตกลงการใช้งานข้อหนึ่งข้อใดของแพลตฟอร์ม

 

ข้อสงวนสิทธิในการรับประกันในการใช้บริการเฉพาะ

9. เนื่องจากเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิด รับรอง และ รับประกันว่า เงื่อนไขและการรับประกันต่าง ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ต่อการจัดเตรียม ความพอใจในคุณภาพบริการ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ความคุ้มค่าของบริการ การตอบรับจากผู้ให้บริการ การค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ การเพิกเฉยต่อบริการ หรือการกระทำใด ๆ ของผู้ให้บริการ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดกับสถานการ์ณต่อไปนี้ เช่น

 • คุณภาพของคำปรึกษา และ/ หรือ ความพร้อมในการให้บริการของทนายความ
 • คุณภาพของงานรวมถึงระยะเวลาในการส่งมอบงานจากผู้ให้บริการ
 • คุณภาพของคำตอบและ/ หรือ ระยะเวลาในการส่งมอบคำตอบจากผู้ให้บริการ 
 • การกระทำอื่น ๆ ประการใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง 

10. หลังจากที่ผู้ใช้ส่งรีเควสและ/หรือได้รับการนำเสนอบริการจากผู้ให้บริการ ผ่านแพลตฟอร์มของเรา ทั้งรูปแบบเสียค่าธรรมเนียม หรือ ไม่เสียค่าธรรมเนียม เราไม่ให้คำรับรอง ไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันว่า ผู้ใช้จะได้รับการตอบรับใด ๆ จากผู้ให้บริการ เช่น  การให้บริการ การนำเสนอบริการ  คำตอบ ข้อความ หรือ ความสนใจในการให้บริการ หรือ อื่น ๆ ทั้งที่กล่าวไว้และไม่ได้กล่าวไว้ ทั้งนี้การตัดสินใจในการตอบรับ รีเควส และ/หรือ การได้รับการนำเสนอบริการของผู้ใช้นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการเพียงผู้เดียว ผู้ใช้ยืนยันและตกลงว่าท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้น และผู้ใช้ได้ทำการสละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องเราและผู้ให้บริการจากความรับผิดชอบใด ๆ และผู้ใช้ตกลงที่จะไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อเราและผู้ให้บริการ

11. เราจะไม่รับผิดชอบในการกระทำในการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของผู้ใช้งาน หรือ ผู้ให้บริการเอง และผู้ใช้งานได้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำแล้ว ทั้งนี้เราไม่สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย ( เช่น การหมิ่นประมาท หรือ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ) หรือทุกข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม และ การใช้แพลตฟอร์มโดยผิดจุดประสงค์ ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น

12. โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของเราสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับ บริการ ผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ การใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานของแพลตฟอร์ม การติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล การกระทำละเมิดข้อตกลง หรือ การกระทำอื่นใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งบนแพลตฟอร์ม และ นอกจากแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ และหมายรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดทุกข์ทรมานไม่ว่าต่อร่างกายหรือจิตใจ การสูญเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ และไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ความเสียหายดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือการรับประกันใด ๆจากเราทั้งสิ้น

13. กรณีที่เราจะต้องชำระค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการนั้น เราจะชำระตามความเสียหายทีเกิดขึ้นจริงแต่จํากัดความรับผิดสูงสุดไม่เกินกว่าที่ผู้ใช้บริการชำระสำหรับการใช้บริการนั้น ๆ

 

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

โดยการใช้แพลตฟอร์มหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มถือว่าท่านตกลงและยอมรับในการให้บริการ ท่านตกลงว่าท่านจะคุ้มครองและปกป้องเรา ผู้อนุญาตของเรา  และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ สมาชิกพนักงาน ทนายความและตัวแทน ให้พ้นจากการเรียกร้อง ค่าธรรมเนียม ความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่นค่าทนายและค่าดำเนินการต่าง ๆ และ/หรือการกระทำเพื่อกำกับดูแล ที่อาจจะเกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เช่น

 • การใช้บริการ แพลตฟอร์ม และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของบริการหรือแพลตฟอร์ม ในการติดต่อกับผู้ให้บริการหรือผู้ใช้ บริษัทคู่ค้า ผู้โฆษณาและ/หรือ สปอนเซอร์ 
 • การละเมิดและฝ่าฝืน ข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีกับบุคคลที่สาม
 • การละเมิดและฝ่าฝืน ข้อห้ามและกฎหมายโดยที่จะระบุไว้หรือไม่ได้ระบุไว้ในนี้  เช่น การฉ้อโกง การกระทำผิด หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ใช้
 • การละเมิดสิทธิที่ท่านกระทำต่อบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ใช้ที่จับคู่ผ่านการบริการ 
 • การใช้งานบริการ แพลตฟอร์ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างผิดประเภทของท่านเท่าที่สามารถบังคับใช้ได้ ความเป็นเจ้าของ การใช้งานหรือการทำงานบนทรัพย์สินใด ๆ ของท่าน ซึ่งรวมถึงการจัดหาให้บริการไปยังผู้ใช้ผ่านการบริการด้วย

ค่าธรรมเนียม

เราทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดช่องทาง ส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูล และเปิดช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ เราอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าดำเนินการ เช่น  ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการคืนเงิน ค่าธรรมเนียมในการใช้ช่องทางการสื่อสาร ค่าธรรมเนียมการส่งความต้องการ (“ Request “) ให้ผู้ให้บริการ และการเก็บค่าธรรมเนียมบางส่วนจะถูกหักจากรายได้ของผู้ให้บริการ และ อื่น ๆ ของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการให้บริการ ในอัตราตามที่เรากำหนดและเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ หรือ ขอความยินยอมจากผู้ใช้ล่วงหน้า โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริการ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายละเอียดค่าธรรมเนียมในแต่ละเงื่อนไขการใช้บริการของบริการนั้น ๆ 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 เรา​เป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาทั้งหมดที่มีในบริการของเรา ในส่วนติดต่อผู้ใช้ทางหน้าจอ กราฟฟิก งานออกแบบ การรวบรวม ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม รหัสตั้งต้น และ/หรือ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเรา ให้สิทธิที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนได้ในการใช้แอพพลิเคชั่น และ/หรือ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งคำสั่งในการใช้บริการจากบริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ไม่อาจจำหน่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ แจกจ่าย ทำซ้ำ ปรับปรุง แสดงสู่สาธารณะ แสดง ถ่ายทอด เผยแพร่ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจากเรา หรือใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เราสงวนไว้ซึ่งบรรดาสิทธิใด ๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยเปิดเผยในข้อกำหนด หลักเกี่ยวกับการบริการนี้ อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นเป็นทรัพย์สินของเรา ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จํากัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของเรา คุณตกลงที่จะไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของเราและปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ข้อมูลและข้อจํากัดที่มีอยู่

 

การเข้าสู่เครือข่ายและอุปกรณ์ และ ความล่าช้าของอินเตอร์เน็ต

1. ท่านมีหน้าที่จัดหามาซึ่งข้อมูล และ/หรือ การเข้าถึงเครือข่ายเพื่อใช้แอพพลิเคชั่นหรือเว็ปไซต์ โดยหากท่านได้เข้าถึงและใช้งานแอพพลิเคชั่นของเราบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านแล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมของท่านด้วย

2. เราไม่รับประกันว่าแอพพลิเคชั่นหรือเว็ปไซต์จะทำงานได้อย่างถูกต้องเสมอไม่ว่าบนอุปกรณ์ประเภทใดก็ตาม

3. แอพพลิเคชั่นหรือเว็ปไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ และ/หรือ มีความล่าช้าจากการใช้อินเตอร์เน็ต ความเร็วของอินเตอร์เน็ต และความหนาแน่นในระบบการติดต่อสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงกรณีที่อุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการเกิดความผิดพลาด ไม่มีการเชื่อมต่อ อยู่นอกเขตสัญญาณ ถูกปิด หรือไม่ทำงาน โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการสื่อสารหรือส่งข้อมูล ความล้มเหลวของบริการ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

 

การให้คะแนนประเภทการใช้บริการโดยตรง

ระหว่างการใช้บริการของท่าน ท่านจะต้องให้รีวิวและการให้คะแนนต่อการใช้บริการหนึ่งครั้ง โดยการรีวิวและการให้คะแนนแสดงถึงความพึงพอใจในบริการที่ได้รับของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการในครั้งต่อไปและในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ

1. การให้รีวิวเป็นสิทธิ์ของผู้ใช้บริการโดยรีวิวต่าง ๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ยกเว้นแต่การรีวิวนั้น

 • เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงการใช้งานของเรา
 •  เป็นการรีวิวที่เชื่อได้ว่าเกินความเป็นจริง
 • เป็นรีวิวที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม

2. ผู้ใช้บริการสามารถให้รีวิวและคะแนนผู้ให้บริการหลังจากได้เข้าใช้บริการเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

3. เรามีสิทธิ์เด็ดขาดในการดำเนินการใด ๆ  ( เช่น ระงับการใช้งาน หรือ พักการใช้งาน เป็นต้น )กับบัญชีผู้ใช้และผู้ให้บริการ รวมถึงบัญชีอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหากเราพบว่า มีการใช้งานระบบรีวิวและคะแนนการประเมินอย่างผิดวัตถุประสงค์ เช่น ผู้ให้บริการเลือกให้บริการโดยใช้เป็นอำนาจในการต่อรองในการรับรีวิวหรือคะแนนที่เกินความเป็นจริงจากผู้ใช้

4. รีวิวจากผู้ใช้จะถูกแสดงอยู่ในหน้าโปรไฟล์ ( Profile ) ของผู้ให้บริการ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่เขียนรีวิวได้แต่ไม่สามารถเลือกที่จะไม่ให้คะแนนการประเมินผลงานได้

5. คะแนนประเมินผลงานที่ผู้ให้บริการได้รับจะถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยนจากการให้คะแนนในการแต่ละครั้งของผู้ใช้ และจะมีหัวข้อการประเมินแตกต่างกันไปในแต่ละบริการ โดยเราจะทำหน้าที่เลือกหัวข้อที่ใช้เป็นตัวการประเมินผลงานการบริการ เช่น ความเชี่ยวชาญ ความคุ้มค่า และอื่น ๆขึ้นอยู่กับแต่ละบริการโดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการประเมินผู้ให้บริการเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล้วงหน้า

6. ทุก ๆ การประเมินจะถูกบันทึกลงในระบบของเราโดยอัตโนมัติ และเราจะวิเคราะห์การประเมินที่ได้รับทั้งหมด เราอาจกระทำการตามที่เราเห็นสมควรซึ่งรวมถึงการระงับการใช้บริการ / หรือ ให้บริการ ของท่านโดยไม่บอกล่วงหน้า รวมถึงไม่ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่ท่าน

 

การรีวิวและคะแนนโดยทั่วไป

ระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์และเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถให้รีวิวต่อทนายความและเนื้อหาที่ให้จากทนายความ หรือ เรา โดยการรีวิวและการให้คะแนนแสดงถึงความพึงพอใจในเนื้อหาและข้อมูลที่ท่านได้รับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการในครั้งต่อไปและในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ รีวิวที่จะให้ไว้แก่ทนายความจะถูกเก็บรวบรวมและแสดงบนโปรไฟล์ของทนายความโดยตรง 

โดยการรีวิวของท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลงดังนี้

 • โดยเนื้อหาการรีวิวและการให้คะแนนของท่านต้องมีการถูกต้องตามความเป็นจริง โดยไม่เป็นการพูดที่เกินจริงหรือบิดเบือนจากความจริง
 • เนื้อหาการรีวิวนั้นต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมต่อ โดยหลีกเหลี่ยงการใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือคำไม่สุภาพ และ ไม่เป็นการคุกคามไม่เป็นการว่าร้ายหรือใส่ความต่อเราหรือทนายความ
 • เราจะไม่ยืนยันหรือตรวจสอบการีวิวของคุณ และ เราจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดเมื่อมีการโต้แย้งที่เป็นข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตามเราจะพยายามตรวจสอบอย่างเต็มที่เพื่อกำจัดรีวิวที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นความจริง
 • เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหารีวิวของท่าน ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อเรียกร้อง และความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการให้รีวิวแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยท่านจะไม่เรียกร้องใด ๆต่อเรา

 

การระงับหรือร้องเรียนระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ

เนื่องจากบริการนั้นเป็นบริการจากผู้ให้บริการ การร้องเรียนใด ๆ ก็ตามระหว่างผู้ใช้ และ ผู้ให้บริการ ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกันเองโดยตรง

 

ระงับข้อพิพาท

ข้อพิพาท การกระทำ หรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการให้บริการหรือการบริการ   หากเราและท่านไม่สามารถหาข้อตกลงได้ เราและท่านยืนยันจะเข้าสู่กระบวนการการอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทยและมีผู้ตัดสินชี้ขาดตามขั้นตอนข้างต้นท่านและเราจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการอย่างเท่าเทียมกันเว้นแต่มีการกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นตามคำชี้ชาดกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย

หากท่านให้ความยินยอมเรามีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาต่าง ๆที่ผู้ใช้งานอัพโหลดขึ้นมาสู่ระบบเว็บไซต์เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ชื่อบัญชี หรือข้อมูลอื่นใดรวมถึงบริการที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม ไปใช้สำหรับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อประโยชน์ของเราได้

 

ช่องทางติดต่อ

หากผู้ใช้มีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ หรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม กรุณาติดต่อเรา ตามที่อยู่อีเมล founders@legardy.com

การแยกออกจากกัน

หากข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะแต่ละบริการ ข้อกำหนดหลักในการเข้าถึงบริการ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือของข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะแต่ละบริการ ข้อกำหนดหลักในการเข้าถึงบริการ และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี) ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่อย่างสมบูรณ์

การเป็นโมฆะ

หากเงื่อนไขของข้อตกลงการให้บริการใด ๆ ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือทำให้บกพร่อง ถูกจัดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือมีผลลดลง

การสละสิทธิ

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงการให้บริการจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือสละข้อตกลงดังกล่าว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 1. ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะแต่ละบริการ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ท่านตกลงว่าเราอาจดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และ ขอความยินยอมจากท่าน
 2. เราสงวนสิทธิ์ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ รวมทั้งข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะแต่ละบริการ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้นผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าผู้ใช้จะตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้งานแพลตฟอร์มของเรา อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ เราจะให้ท่านยอมรับเงื่อนไขนั้น ๆอีกครั้งก่อนเข้าสู่ระบบ

การระงับ การสิ้นสุดและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาแพลตฟอร์ม

ท่านตกลงว่าเราอาจดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 1. เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับหรือยุติการดำเนินการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของท่านและ/หรือ ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม หรือบริการใด ๆ) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 2. ระงับการทำงานของแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม (รวมถึงการเข้าถึงบัญชีของท่านและ / หรือความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ เว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม หรือบริการใด ๆ), ตามความจำเป็นในการดำเนินการบำรุงรักษาซึ่งอาจเป็นกิจวัตรประจำหรือไม่เป็นกิจวัตรประจำ การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือ การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เราไม่จำเป็นต้องชดเชยให้ท่านสำหรับการปรับเปลี่ยน การระงับ หรือการยกเลิกใด ๆ

 

กฎหมายบังคับใช้

ข้อตกลงการใช้ให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงทางเลือกหรือข้อขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ท่านตกลงและยินยอมให้เรา เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นมีผลต่อบริการทั้งหมดของเราและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเงื่อนไขหลักเกี่ยวกับบริการอีกด้วย

 

การใช้งาน

 การนำเสนอ / Introducing

หากผู้ใช้กำลังใช้ฟีเจอร์การนำเสนอผู้ใช้รับทราบและยืนยันที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ยอมรับและเข้าใจว่าช่วงการนำเสนอบริการจากผู้ให้บริการนั้นเป็นเพียงการสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้ว่าผู้ให้บริการนั้นสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วคุ้มค่าต่อตัวผู้ใช้เอง การนำเสนอไม่ได้เป็นบริการของเราหรือผู้ให้บริการแต่อย่างใด ผู้ใช้สละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องเราจากความรับผิดการอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 2. ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้ช่วงการนำเสนอการเพื่อก่อกวนหรือทำให้เกิดความเสียหาย ละเมิด หรือ อื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะนอกเหนือจากจุดประสงค์ของการใช้บริการ ต่อผู้ให้บริการในขณะนำเสนอบริการ
 3. เราไม่รับประกันหรือรับรอง ข้อมูลในการนำเสนอบริการของผู้ให้บริการนั้น เป็นข้อมูลที่เป็นจริง มีความถูกต้องทางกฎหมาย เนื้อหา สถานะ ความสามารถ ความพร้อมในการให้การนำเสนอ คุณภาพ บริการ และ ความระยะความยาวของการนำเสนอ  และอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ โดยผู้ใช้รับรู้และยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้บริการของผู้ใช้นั้น เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ใช้ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยต่อเราไม่ว่าในกรณีใด
 4. การนำเสนอของผู้ให้บริการต่อผู้ใช้นั้น จะถือว่าเป็นการสร้างข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย โดยไม่เกี่ยวข้องใด ๆกับเรา ดังนั้นเราไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่าง ๆ  และ อื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ โดยผู้ใช้สละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องเราจากความรับผิดการอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ 
 5. การนำเสนอบริการที่นำไปสู่การใช้บริการของผู้ใช้นั้น ผู้ใช้ยอมรับและยืนยันว่า เราไม่ได้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องเราจากความรับผิดการอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ 
 6. ผู้ใช้และผู้ให้บริการจะไม่มีการกระทำใด ๆ ระหว่างช่วงการนำเสนอที่เป็นการชักจูงหรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อให้บริการ หรือ ชำระค่าบริการ นอกการใช้งานนอกแพลตฟอร์ม หรือ ผู้ใช้และผู้ให้บริการจะไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ว่าจ้าง เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีที่ใช้ในการติดต่อทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Line / Facebook หรือข้อมูลการติดต่อส่วนตัวอื่นใด ที่ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำละเมิดของผู้ใช้งานในการใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นใดนอกเหนือจากช่องทางที่เรากำหนด
 7. ระยะเวลาในการนำเสนอของผู้ให้บริการแต่ละท่านอาจจะสั้น หรือ ยาว แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการคนนั้น ๆ ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่า ระยะการนำเสนอบริการของผู้ให้บริการนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง หรือ ไม่มีความจำเป็นใด ๆที่จะมีความยาวเทียมเท่ากับขีดจำกัดการใช้ช่องทางการสื่อสารของเรา 
 8. ผู้ใช้ยืนยันว่าจะไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อเรา หรือ ผู้ให้บริการ หากระยะเวลาในการใช้ช่องทางในการสื่อสารสุดสิ้นใน ก่อนการนำเสนอของผู้ให้บริการจะเสร็จสิ้น และ / หรือ ระหว่างช่วงการนำเสนอของผู้ให้บริการ
 9. ผู้ใช้จะต้องรับภาระในการตรวจสอบและบริหารเวลาในการใช้ช่องทางสื่อสารของเรา โดยผู้ใช้ตรวจสอบระยะเวลาการใช้ช่องทางการสื่อสารของแต่ละบริการในเงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะของบริการนั้น ๆ 
 10. ระยะเวลาการนำเสนอของผู้ให้บริการนั้นแตกต่างกันในแต่ละบริการและประเภทความเชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ต้องยอมรับค่าธรรมเนียมที่เราอาจเรียกเก็บจากการใช้ช่องทางสื่อสารในช่วงการนำเสนอบริการที่นานเกินไป (OT) แต่เพียงผู้เดียว โดยอัตราค่าธรรมเนียมผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้แต่เงื่อนไขการใช้งานของแต่ละประเภทการบริการ
 11. จำนวนระยะเวลาเพิ่มเติมที่ผู้ใช้ทำการชำระค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินได้อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถเก็บระยะเวลานั้นเพื่อใช้ในภายหลัง
 12. ผู้ใช้ยินยอมและให้ถือว่าท่านจะรับผิดชอบและรับผิดในบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นแก่ท่าน แก่เราหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงนี้

 

การส่งความต้องการ/Request

 1. ผู้ใช้ยืนยันและยอมรับว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งผ่านเราให้แก่ผู้ให้บริการนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆกับเรา ซึ่งเราเป็นแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้และให้บริการ นำข้อมูลความต้องการ (“Request”) ของผู้ใช้ส่งให้ผู้ให้บริการและจัดเตรียมช่องทางการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อทำตามและดำเนินการตามคำขอของท่านผู้ใช้บริการ ผู้ใช้สละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องเราจากความรับผิดการอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากหรือโดยเหตุใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือผู้ให้บริการซึ่งรวมถึงผู้โฆษณาหรือสปอนเซอร์
 2. ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า เราไม่ได้จัดหาผู้บริการให้ผู้ใช้ ผู้ใช้ได้เลือกผู้ให้บริการด้วยตนเอง โดยที่เราไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลและเนื้อหาของข้อมูล ในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ ทั้งใน รีเควส และข้อมูลอื่น ๆ และรวมถึงการเลือกใช้บริการขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกส่งข้อมูลให้ผู้บริการของผู้ใช้เอง โดยผู้ใช้ปลดเปลื้องเราจากความรับผิดการอ้างสิทธิ หรือความเสียหายที่เกิดจากการส่งรีเควส ความเสียหายในการเผยแพร่ หรือ รั่วไหลของ ข้อมูล หรือโดยเหตุอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวของกับข้อมูลของผู้ใช้ โดยผู้ใช้รับรู้และยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้บริการของผู้ใช้นั้น เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ใช้ไม่มีสิทธิไล่เลี้ยต่อเราไม่ว่าในกรณีใด
 3. เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าจะประเมินหรือตรวจสอบความเหมาะสม ความถูกต้องทางกฎหมาย สถานะ ความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน และความสมบูรณ์ การกระทำที่มีลักษณะผิดกฎหมาย และการบิดเบือนข้อมูลหรือข้อความใด ๆ และ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ อื่น ๆ ใน รีเควส ของผู้ใช้ แต่ในกรณีที่เราได้รับแจ้งถึงความไม่เหมาะสมจากผู้ให้บริการ เรามีสิทธิ์ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลและความใด ๆ ใน รีเควส เพื่อนำ รีเควส ที่ไม่เหมาะสมออกจากระบบ
 4. ผู้ใช้จะต้องไม่มีการเปิดเผย ข้อมูลการติดต่อส่วนตัวหรือ ไม่มีการกระทำใด ๆ ระหว่างการส่งความต้องที่เป็นการชักจูงหรือจูงใจให้นำไปสู่การติดต่อให้บริการ หรือ ชำระค่าบริการ นอกการใช้งานนอกแพลตฟอร์ม
 5. ผู้ใช้ต้องยอมรับค่าธรรมเนียมในการดำเนินการที่เราเรียกเก็บจากการใช้ช่องทางใน การส่งข้อมูล คำถาม การยืนยันเวลา และ อื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ เพียงผู้เดียว โดยอัตราค่าธรรมเนียมผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้แต่เงื่อนไขการใช้งานของแต่ละประเภทการบริการ
 6. ผู้ใช้จะต้องไม่ส่งรีเควสท่านจะต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในการหลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังข้อมูล (ฟิชชิ่ง) หรือการติดต่อส่ง รีเควส ไปยัง ผู้ให้บริการ รายอื่นไม่ต้องการ (สแปม) หรือกระทำการใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของแพลตฟอม
 7. หลังจากที่ผู้ใช้ส่งรีเควสผ่านเราถึงผู้ให้บริการแล้วทั้งรูปแบบเสียค่าธรรมเนียม หรือ ไม่เสียค่าธรรมเนียม เราไม่ให้คำรับรอง รับประกันว่า ผู้ใช้จะได้รับการตอบรับใด ๆ จากผู้ให้บริการ เช่น  การให้บริการ การนำเสนอบริการ คำตอบ ข้อความ หรือ ความสนใจในการให้บริการ หรือ อื่น ๆ ทั้งที่กล่าวไว้และไม่ได้กล่าวไว้ ทั้งนี้การตัดสินใช้ในการตอบรับรีเควส ของผู้ใช้นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ให้บริการเพียงผู้เดียว ผู้ใช้ยืนยันและตกลงว่าท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการส่งรีเควสและผู้ใช้ได้ทำการสละสิทธิอย่างชัดแจ้งในการปลดเปลื้องเรา และ ผู้ให้บริการจากความรับผิดชอบ ใด ๆ และผู้ใช้จะไม่ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อเราและผู้ให้บริการ
 8. ผู้ใช้ยินยอมและให้ถือว่าท่านจะรับผิดชอบและรับผิดในบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นแก่ท่าน แก่เราหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงนี้

 

เงื่อนไขสำหรับการส่งคำถามฟรีบนเว็บไซต์

 1. ข้อมูลที่ท่านได้รับจากเราหรือทนายความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทนายความกับลูกค้า ดังนั้นข้อมูลที่ท่านที่ได้รับจากเราหรือทนายความไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การพึ่งพาข้อมูลและ/หรือคำตอบนี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณไม่ควรดำเนินการตามข้อมูลที่ให้ไว้โดยไม่ขอคำปรึกษาจากทนายความโดยตรง เราไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ ที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่หรือได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ และปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงข้อมูลทางกฎหมายใด ๆ ที่มอบให้โดยเราหรือทนายความ) นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเราตั้งใจที่จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นปัจจุบัน เจ้าของและผู้มีส่วนร่วมในเว็บไซต์นี้ไม่ได้อ้างสิทธิ์ สัญญา หรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเพียงพอของข้อมูลที่อยู่ในหรือเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้
 2. โปรดถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลทางกฎหมายของคุณโดยตรง คำถามที่ดีที่สุดสั้นและตรงประเด็น ห้ามโพสต์สแปมหรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะไม่โพสคำถามที่มีการถามเข้ามาซ้ำๆหลายครั้งและคำถามที่มีการพิมพ์ผิดหรือไม่มีความหมาย
 3. หากเมื่อเราหรือทนายบนเว็บไซต์ได้โพสให้คำตอบบนคำถามของคุณ  คำถามนั้นจะไม่สามารถลบโพสต์ออกได้
 4. บทความหรือคำถามของคุณนั้นจะถูกเปิดเผยบนสื่อสังคม ( Social Media) เว็บไซต์ (Website ) และ แอปพลิเคชั่น ( Application ) ของ Legardy 
 5. ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตัวท่านเองและบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของท่าน เช่น ชื่อจริงส่วนบุคคล/บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขประกันสังคม ที่อยู่ และประจำตัวประชาชนฯลฯ และลิงก์ภายนอกรวมอยู่ด้วย
 6. ห้ามโพสคำถามที่เกี่ยวข้องกับการจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความ เช่น “จ้างทนายความปรึกษาราคาเท่าไหร่ ฟ้องร้องต้องใช้เงินมากไหม”
 7. เราอาจจะปรับแต่งชื่อ/หัวข้อของคำถามบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการรับคำตอบ