Banner blog website.png
เผยแพร่เมื่อ: 2023-05-30

มาตรา 312 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา 312 หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 312” คืออะไร? 


“มาตรา 312” หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 312 “ คือ หนึ่งในมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ ในมูลหนี้อันพึงต้องชำระตามเขาสั่งนั้น ลูกหนี้จะยกข้อต่อสู้ซึ่งมีต่อเจ้าหนี้เดิมขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้รับโอนโดยสุจริตนั้นหาได้ไม่ เว้นแต่ที่ปรากฏในตัวตราสารนั้นเอง หรือที่มีขึ้นเป็นธรรมดาสืบจากลักษณะแห่งตราสารนั้น “

 

ปรึกษาปัญหาทางกฎหมายฟรี
ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ทนายให้ ปรึกษามากกว่า 3000 ครั้ง
    ฟรีบนแพล็ตฟอร์ม
  • ฟรี และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ปรึกษาได้ทุกเรื่องราว ไม่ระบุตัวตนของผู้ถาม


1 ตัวอย่างจริงของการใช้” มาตรา 312” หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 312 ” ในประเทศไทย


1. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1186/2481
การตีความในเอกสารอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินเหนือกฎหมาย พระมหากษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์จะทรงพระราช+าริห์จัดการทรัพย์มฤดกในพระราชวงศ์ของพระองค์+ถานใดย่อมเป็นการชอบด้วยกฎหมายและประเพณีนิยม+มีผลเด็ดขาดตามกฎหมาย+ที่เกี่ยวข้องแก่ทรัพย์มฤดกนั้น ๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม การทีผู้มีสิทธิได้รับมฤดกร่วมกับคนหนึ่งแสดงความยินยอมจะให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่วนได้ในมฤดกรายนั้นด้วย โดยผู้รับมฤดกคนอื่นมิได้แสดงความยินยอมเช่นนั้น การยินยอมนี้ไม่มีผลในกฎหมายแต่ประการใด
ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้องแยกตามกฎหมายและมาตรา
ป.พ.พ. ม. 132, ม. 135, ม. 312, ม. 1635
 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือแม่นยำกว่า เราไม่รับประกันหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเพียงพอของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของรัฐ โปรดตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ : www.krisdika.go.th, deka.supremecourt.or.th
แนะนำโดย Legardy
mini_call_to_action_picture

ทนายความมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา ฟรี