Banner blog website.png
เผยแพร่เมื่อ: 2023-05-30

มาตรา 264 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา 264 หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 264” คืออะไร? 


“มาตรา 264” หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 264 “ คือ หนึ่งในมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ ในการเรียกร้องของผู้ให้เช่า ถ้าผู้ให้เช่าได้รับเงินประกันไว้ ผู้ให้เช่าย่อมมีบุริมสิทธิแต่เพียงในส่วนที่ไม่มีเงินประกัน “

 

ปรึกษาปัญหาทางกฎหมายฟรี
ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ทนายให้ ปรึกษามากกว่า 3000 ครั้ง
    ฟรีบนแพล็ตฟอร์ม
  • ฟรี และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ปรึกษาได้ทุกเรื่องราว ไม่ระบุตัวตนของผู้ถาม


1 ตัวอย่างจริงของการใช้” มาตรา 264” หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 264 ” ในประเทศไทย


1. คำสั่งคำร้องที่ 2091/2531
ความว่า โจทก์ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 59 แผ่นที่ 3)
สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดเงินสดของจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 140,000 บาท เพื่อบังคับตามคำพิพากษาตามยอมจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินบำเหน็จที่กรมตำรวจจ่ายให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งลาออกจากราชการเงินดังกล่าวจึงไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 286(2) ขอให้ศาลสั่งคืนเงินดังกล่าวให้จำเลยที่ 1
ศาลชั้นต้นสั่งว่า ตามคำร้องของจำเลยที่ 1 ปรากฏว่าทางราชการได้จ่ายเงินบำเหน็จให้จำเลยที่ 1 ไปแล้ว โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดเงินของจำเลยมาบางส่วน เงินที่โจทก์นำยึดไปจึงไม่ใช่บำเหน็จของข้าราชการที่จะไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 286(2) ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1
ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการยึดและคืนเงินที่โจทก์นำยึดให้จำเลยที่ 1
โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54,55)
คำสั่ง
พิเคราะห์แล้ว คำร้องของผู้ร้องพอแปลได้ว่าผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264เห็นสมควรให้งดการคืนเงินที่โจทก์นำยึดให้จำเลยที่ 1 ไว้ชั่วคราวในระหว่างฎีกา
ฎีกาอื่นที่เกี่ยวข้องแยกตามกฎหมายและมาตรา
ป.พ.พ. ม. 231, ม. 247, ม. 264
 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือแม่นยำกว่า เราไม่รับประกันหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเพียงพอของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของรัฐ โปรดตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ : www.krisdika.go.th, deka.supremecourt.or.th
แนะนำโดย Legardy
mini_call_to_action_picture

ทนายความมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา