พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓

ข้อความเบื้องต้น (มาตรา ๑ - ๖) หมวดที่ ๑ กระบวนพิจารณาตั้งแต่ขอให้ล้มละลายจนถึงปลดจากล้มละลาย (มาตรา ๗ - ๘๑/๔) หมวด ๒ กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้ตาย (มาตรา ๘๒ - ๘๗) หมวด ๓ กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น (มาตรา ๘๘ - ๙๐) หมวด ๓/๑ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หมวด ๔ วิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ (มาตรา ๙๑ - ๑๓๘) หมวด ๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (มาตรา ๑๓๙ - ๑๔๘/๑) หมวด ๖ อำนาจศาลและกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย (มาตรา ๑๔๙ - ๑๕๙) หมวด ๗ การสอบสวนและบทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๖๐ - ๑๗๕) หมวด ๘ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๑๗๖ - ๑๘๑) เหตุผลในการประกาศใช้
mini_call_to_action_picture

ทนายความมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา