ประมวลกฎหมายที่ดิน

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา ๑ - ๑๓) หมวด ๒ การจัดที่ดินเพื่อประชาชน (มาตรา ๑๔ - ๓๓) หมวด ๓ การกำหนดสิทธิในที่ดิน (มาตรา ๓๔ - ๕๕) หมวด ๔ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (มาตรา ๕๖ - ๖๔) หมวด ๕ การรังวัดที่ดิน (มาตรา ๖๕ - ๗๐ ทวิ) หมวด ๖ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (มาตรา ๗๑ - ๘๓) หมวด ๗ การกำหนดสิทธิในที่ดินเพื่อการศาสนา (มาตรา ๘๔ - ๘๕) หมวด ๘ การกำหนดสิทธิในที่ดินของคนต่างด้าว (มาตรา ๘๖ - ๙๖ ตรี) หมวด ๙ การกำหนดสิทธิในที่ดินของนิติบุคคลบางประเภท (มาตรา ๙๗ - ๑๐๐) หมวด ๑๐ การค้าที่ดิน (มาตรา ๑๐๑ - ๑๐๒) หมวด ๑๑ ค่าธรรมเนียม (มาตรา ๑๐๓ - ๑๐๖) หมวด ๑๒ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๐๗ - ๑๑๓) บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน เหตุผลในการประกาศใช้
mini_call_to_action_picture

ทนายความมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา