Banner blog website1.png
เผยแพร่เมื่อ: 2023-06-28

บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

บัญชีค่าตอบแทน
ท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

-------------------------

ค่าตอบแทนในการอนุญาต 
(๑) ตามมาตรา ๙ (๑) ไร่ละ๑,๐๐๐ บาทต่อปี
(๒) ตามมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๙ (๓) 
     (ก) การขุดหรือดูดทราย 
           ลูกมาศก์เมตรละ๒๘ บาท
     (ก) การขุดหรือลูกรังหรืออื่น ๆ 
           ไร่ละ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี
           หรือลูกมาศก์เมตรละ๑๐ บาท

               บัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือแม่นยำกว่า เราไม่รับประกันหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเพียงพอของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของรัฐ โปรดตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ : www.krisdika.go.th, deka.supremecourt.or.th
แนะนำโดย Legardy
mini_call_to_action_picture

ทนายความมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา