Banner blog website1.png
เผยแพร่เมื่อ: 2023-06-28

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน

-------------------------

๑. ค่าธรรมเนียมในการขอสัมปทาน รายละ๕๐๐ บาท
๒. ค่าสัมปทานปีหนึ่ง ไร่ละ๒๐ บาท
    เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
๓. ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 
     (๑) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่
           แปลงละ๓๐ บาท
     (๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร่
           ส่วนที่เกิน ไร่ละ๒ บาท
           เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
๔. ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่
     เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
     (๑) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง
           แปลงละ๓๐ บาท
     (๒) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ๓๐ บาท
     (๓) ค่าคัดหรือจำลองแผนที่
           แปลงละ๓๐ บาท
     (๔) ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส
           แปลงละ๓๐ บาท
     (๕) ค่าจับระยะ แปลงละ๑๐ บาท
๕. ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน 
     (๑) ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน ๒๐ ไร่
           แปลงละ๕๐ บาท
     (๒) ที่ดินเนื้อที่เกิน ๒๐ ไร่
           ส่วนที่เกินไร่ละ๒ บาท
           เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ 
๖. ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน 
     (๑) ถ้าเรียกเป็นรายแปลง
           แปลงละ ๔๐ บาท
     (๒) ถ้าเรียกเป็นรายวัน วันละ๔๐ บาท
     (๓) ค่าคัดหรือจำลองแผนที่
           แปลงละ๓๐ บาท
     (๔) ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส
           แปลงละ๓๐ บาท
     (๕) ค่าจับระยะ แปลงละ๑๐ บาท
๗. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
     (๑) มีทุนทรัพย์ให้เรียกเก็บร้อยละ ๒
           ของราคาประเมินทุนทรัพย์สำหรับ
           การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
           โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
           หรืออสังหาริมทรัพย์ ส่วนกรณีอื่นให้เรียกเก็บ
           ร้อยละ ๒ ของจำนวนทุนทรัพย์
           ที่ผู้ขอจดทะเบียนแสดงตามความเป็นจริง
           เศษของร้อยให้คิดเป็นร้อย
     (๒) ไม่มีทุนทรัพย์ แปลงละ๑,๐๐๐ บาท
๘. ค่าธรรมเนียมการขอให้ได้มาซึ่งที่ดิน
     ของคนต่างด้าว รายละ๕๐๐ บาท
     ค่าอนุญาต ไร่ละ๑๐๐ บาท
     เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่
๙. (ยกเลิก)
๑๐. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
     (๑) ค่าคำขอ แปลงละ๕ บาท
     (๒) ค่าคัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ
           รวมทั้งค่าคัดสำเนาเอกสารเป็นพยาน
           ในคดีแพ่งโดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัด
           ร้อยคำแรกหรือไม่ถึงร้อยคำ๑๐ บาท
           ร้อยคำต่อไป ร้อยละ๕ บาท
           เศษของร้อยให้คิดเป็นหนึ่งร้อย
     (๓) ค่ารับรองเอกสารที่คัด 
           ฉบับละ๑๐ บาท
     (๔) ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน
           แปลงละ๑๐ บาท
     (๕) ค่ารับอายัดที่ดิน แปลงละ๑๐ บาท
     (๖) ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ๒๐ บาท
     (๗) ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
           แสดงสิทธิในที่ดินอย่างอื่น
           ฉบับละ๕๐ บาท
     (๘) ค่าประกาศ แปลงละ๑๐ บาท
     (๙) ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ๑๕ บาท
           ถ้าเป็นการเดินสำรวจหรือสอบเขตทั้งตำบล
           สำหรับกรณีออกโฉนด
           คิดเป็นรายแปลง แปลงละ๖๐ บาท
     (๑๐) ค่าตรวจสอบข้อมูลด้านงานรังวัด
             ด้านทะเบียนที่ดิน ด้านประเมินราคา
             หรือข้อมูลอื่น ครั้งละ๑๐๐ บาท
     (๑๑) ค่าสำเนาจากสื่อบันทึกข้อมูลทาง
             คอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
             หรือสำเนาข้อมูลอื่น
             แผ่นละ๕๐ บาท
๑๑. ค่าใช้จ่าย 
     (๑) ค่าพาหนะเดินทางให้แก่ให้จ่ายใน
           เจ้าพนักงาน พนักงานลักษณะ
           เจ้าหน้าที่ และคนงานเหมาจ่ายตาม
           ที่จ้างไปทำการรังวัดระเบียบกระทรวง
           เกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือมหาดไทย
           สอบสวนพิสูจน์ หรือด้วยความ
           ตรวจสอบเนื้อที่เห็นชอบของ
           เกี่ยวกับหนังสือรับรองกระทรวงการคลัง
           การทำประโยชน์ 
           ตามคำขอ 
     (๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้จ่ายใน
           ให้แก่เจ้าพนักงานลักษณะ
           พนักงานเจ้าหน้าที่เหมาจ่ายตาม
           และค่าจ้างคนงานระเบียบกระทรวง
           ที่จ้างไปทำการรังวัดมหาดไทย
           เกี่ยวกับโฉนดที่ดินด้วยความ
           หรือพิสูจน์สอบสวนเห็นชอบของ
           หรือตรวจสอบเนื้อที่กระทรวงการคลัง
           เกี่ยวกับหนังสือรับรอง 
           การทำประโยชน์ 
           ตามคำขอ 
     (๓) ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงาน
           ผู้ปกครองท้องที่หรือผู้แทนที่ไปใน
           การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือ
           พิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบ
           เนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง
           การทำประโยชน์
           คนหนึ่ง วันละ๑๐๐ บาท
     (๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆให้จ่ายใน
           ในการรังวัดลักษณะ
           เกี่ยวกับโฉนดที่ดินเหมาจ่ายตาม
           หรือพิสูจน์สอบสวนระเบียบกระทรวง
           หรือตรวจสอบมหาดไทย 
           เนื้อที่เกี่ยวกับด้วยความ
           หนังสือรับรองเห็นชอบของ
           การทำประโยชน์กระทรวงการคลัง
     (๕) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ 
           แปลงละ๒๐ บาท
     (๕) ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ๒๐ บาท

               บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑
               บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ๗. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
               บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ๙. ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
               บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ๑๐. (๑๐) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
               บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน  ๑๐. (๑๑) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๓
               บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ๑๑. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลเหล่านี้อาจไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือแม่นยำกว่า เราไม่รับประกันหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเพียงพอของข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของรัฐ โปรดตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ : www.krisdika.go.th, deka.supremecourt.or.th
แนะนำโดย Legardy
mini_call_to_action_picture

ทนายความมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา