พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อความเบื้องต้น (มาตรา ๑ - ๖) หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๗ - ๑๔) หมวด ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๑๕ - ๒๐) หมวด ๓ คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด (มาตรา ๒๑ - ๒๕) หมวด ๔ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา ๒๖ - ๓๔) หมวด ๕ ฐานภาษี อัตราภาษี และการคำนวณภาษี (มาตรา ๓๕ - ๔๓) หมวด ๖ การประเมินภาษี การชำระภาษี และการคืนภาษี (มาตรา ๔๔ - ๕๔) หมวด ๗ การลดและการยกเว้นภาษี (มาตรา ๕๕ - ๕๗) หมวด ๘ ภาษีค้างชาระ (มาตรา ๕๘ - ๖๗) หมวด ๙ เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (มาตรา ๖๘ - ๗๒) หมวด ๑๐ การคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี (มาตรา ๗๓ - ๘๒) หมวด ๑๑ บทกำหนดโทษ บทเฉพาะกาล (มาตรา ๙๑ - ๙๘) แท็บหลัก ดู(แท็บปัจจุบัน) ตามรอย เหตุผลในการประกาศใช้
mini_call_to_action_picture

ทนายความมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา