พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อความเบื้องต้น (มาตรา ๑ - ๔) หมวด ๑ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา ๕ - ๑๐) หมวด ๒ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด (มาตรา ๑๑ - ๑๔) หมวด ๓ สมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา ๑๕ - ๓๔) หมวด ๔ บททั่วไปเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา ๓๕ - ๔๐) หมวด ๕ การเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา ๔๑ - ๕๐) หมวด ๖ การดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา ๕๑ - ๗๔) หมวด ๗ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (มาตรา ๗๕ - ๘๓) หมวด ๘ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๘๔ - ๘๕) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๘๖ - ๘๙) เหตุผลในการประกาศใช้
mini_call_to_action_picture

ทนายความมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา