พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อความเบื้องต้น (มาตรา ๑ - ๖) หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๗ - ๒๒) หมวด ๒ การใช้แรงงานทั่วไป (มาตรา ๒๓ - ๓๗) หมวด ๓ การใช้แรงงานหญิง (มาตรา ๓๘ - ๔๓) หมวด ๔ การใช้แรงงานเด็ก (มาตรา ๔๔ - ๕๒) หมวด ๕ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด (มาตรา ๕๓ - ๗๗) หมวด ๖ คณะกรรมการค่าจ้าง (มาตรา ๗๘ - ๙๑) หมวด ๗ สวัสดิการ (มาตรา ๙๒ - ๙๙) หมวด ๘ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (มาตรา ๑๐๐ - ๑๐๗) ( ยกเลิก ) หมวด ๙ การควบคุม (มาตรา ๑๐๘ - ๑๑๕/๑) หมวด ๑๐ การพักงาน (มาตรา ๑๑๖ - ๑๑๗) หมวด ๑๑ ค่าชดเชย (มาตรา ๑๑๘ - ๑๒๒) หมวด ๑๒ การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง (มาตรา ๑๒๓ - ๑๒๕) หมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (มาตรา ๑๒๖ - ๑๓๘) หมวด ๑๔ พนักงานตรวจแรงงาน (มาตรา ๑๓๙ - ๑๔๒) หมวด ๑๕ การส่งหนังสือ (มาตรา ๑๔๓) หมวด ๑๖ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๑๔๔ - ๑๕๙) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๑๖๐ - ๑๖๖) อัตราค่าธรรมเนียม เหตุผลในการประกาศใช้
mini_call_to_action_picture

ทนายความมากกว่า 500 คน ทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษา