PRIVACY POLICY

(Legardy คือ Platform ทำหน้าที่เปรียบเหมือนสะพานให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกฎหมายและความยุติธรรมการก่อตั้งบริษัท Legardy มีจุดมุ่งหมำยที่จะมำช่วยแก้ไขปัญหำของสังคมทำงด้ำนกฎหมาย โครงสร้ำงของประเทศ โดยกำรบูรณการสู่การ เข้าถึงกฎหมายรูปแบบใหม่ส่งเสริมให้ประชำชนปกป้องรักษาสิทธิและช่วยเหลือบุคคลในทุกชนชั้นให้เข้าถึงกฎหมำย Legardy มีความเชื่อมั่นที่จะปเลี่ยนแปลง และ พัฒนาโครงสร้างของประเทศ

บริการที่จัดหาคนสร้างหรือตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทางกฎหมายของท่าน เช่น สร้าง หรือ ตรวจสอบหนังสือ หรือ สัญญา ของท่านโดยท่นสามารถเข้าถึงทนายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ ลักษณะของเอกสารนั้น ๆ พร้อมที่แนะนำให้คำปรึกษา หรือ แก้ไขตามความต้องการของท่าน โดยท่าน สามารถเลือกสรรค์ผู้ให้บริการตามความต้องการของท่าน โดยแต่ละผู้ให้บริการจะระบุอัตราค่าบริการ เบื้องต้นไว้