Specializing Consult

บริการ Specializing Consult (ปรึกษากฏหมายเฉพาะทาง)

การเข้าถึง หรือ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องยากหรือค่าใช้จ่ายสูงอีกต่อไปบริการปรึกษาเฉพาะทางช่วยให้ท่านเข้าถึงทนายที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับปัญหาหรือข้อสงสัยของท่านด้วย LEGARDY เปิดให้ท่านเข้าถึงผู้ให้บริการที่ท้านคิดว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด โดยสามารถเลือกจากความสามารถเฉพาะทางพร้อมทั้งดูคะแนนในการให้บริการจากผู้ใช้งานจริงได้

             " ให้เราช่วยคุณเข้าถึงกฎหมายไปอีกก้าว "

                                      ท่านสามารถเลือกเข้าถึงประวัติ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
                                    ประสบการณ์ของผู้เสนอให้บริการ และ บุคลิก ของผู้ให้บริการ

01

เลือกทนายความของคุณ

02

กดปุ่ม " ปรึกษา " เพื่อเข้าคุยกับทนาย

03

ผู้ใช้สามารถทดลองคุยกับทนายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ สามารถเข้าปรึกษาทนายได้ทันที

04

เลือกแพ็คเกจการปรึกษาเพื่อเข้าปรึกษากับทนายผู้เชี่ยวชาญ