Specializing Consult (ปรึกษากฏหมายเฉพาะทาง )

ให้เราช่วยคุณเข้าถึงกฎหมายไปอีกก้าว

บริการ Specializing Consult (ปรึกษากฏหมายเฉพาะทาง )

การเข้าถึง หรือ ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องยากหรือค่าใช้จ่ายสูงอีกต่อไป บริการปรึกษาเฉพาะทางช่วยให้ท่านเข้าถึงทนายที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับปัญหาหรือข้อสงสัยของท่าน LEGARDY เปิดให้ท่านเข้าถึง ผู้ให้บริการที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับท่านมากที่สุด โดยสามารถเลือกจากความสามารถเฉพาะทางพร้อมทั้งดูคะแนนในการให้บริการจากผู้ใช้งานจริงได้ด้วย 

                                      ท่านสามารถเลือกเข้าถึงประวัติ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
                                    ประสบการ์ณของผู้เสนอให้บริการ และ บุคลิก ของผู้ให้บริการ

01

เข้าบริการปรึกษาเฉพาะทาง

02

เข้าบริการปรึกษาเฉพาะทาง

03

เข้าบริการปรึกษาเฉพาะทาง

04

เข้าบริการปรึกษาเฉพาะทาง

05

เข้าบริการปรึกษาเฉพาะทาง

06

เข้าบริการปรึกษาเฉพาะทาง

07

เข้าบริการปรึกษาเฉพาะทาง